โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งหมด 163 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าผ่านการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โดยชุมชนบ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
นางแววดาว จิตตะมาลา
แนวทางการสืบสานศิลปะมโนราห์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
นางราตรี หัสชัย
“อองเท่อมู่หละสาเผอก่ง ” การถอดความรู้ในนิทานเพื่อสร้างการเรียนรู้ ถ่ายทอด และปรับใช้กรณีศึกษาบ้านที่ไล่ป้า ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นายละเหมี่ย ชอบเดินดง
รูปแบบการฟื้นฟูคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนเพื่อเสริมสร้างการตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน : กรณีศึกษา ชุมชนไทยพวนบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
นายสนอง เข็มพรหมมา
การสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคนริมน้ำอิงโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
นายชิต กาศสนุก
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นชายแดน ไทย – ลาว กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำเหือง (ท่าลี่ – แก่นท้าว)
นายดำรงศักดิ์ มะโนแก้ว
การค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมของชนเผ่าลัวะบ้านถิ่นไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
นางดวงพร ทนดี
ประเพณีแซนโฎนตากับการฟื้นความสัมพันธ์ข้ามแดนของชุมชนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับชุมชนบ้านโคกวัด ตำบลไสรน้อย อำเภอวาริน จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
นายคาร มนตรีวงษ์
การจัดการเรียนการสอนภาษาโส้ในระบบโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.โพธิไพศาล,ต.กุสุมาลย์ และต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร” ระยะที่ 2
นายศราวุฒิ สิทธิราช
แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญามโนราห์ โดยกลุ่มเยาวชน ครูภูมิปัญญา และองค์กรท้องถิ่น ชุมชนบ้านคลองเสียว เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
นางพรจิต ชูชื่น
ศึกษากระบวนการสร้างระบบตัวเขียนภาษากวยเพื่อสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี (บ้านซำและบ้านตาตา) ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 2
นายอัมพร ปรีเปรม
การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนมือเจะคี อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเพิ่ม ฤทัยกริ่ม
การสังเคราะห์ความรู้และกระบวนการวิจัยท้องถิ่นชาติพันธุ์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการฟื้นฟูภาษาเขมรถิ่นไทยบ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นางสุรัญญา ทะวงค์ดี
“บวยจ เดะ ลากู ซูกา บวยจ” เยาวชนอูรักลาโวยจ บ้านสังกาอู้ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
นางสาวศันสนีย์ ทะเลลึก
"บีซู อางเกิ่งอางกอ เฮล่นยา" (แหล่งเรียนรู้ของเก่าชาวบีซู) บ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
นายพิบูลย์ชัย สวัสดิ์สกุลไพร
สร้างเครื่องมือเพื่อบันทึกภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวมอแกนหมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
นายนิล กล้าทะเล
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบต่อภาษากะซองโดยคนกะซองกลุ่มสุดท้าย ระยะที่ 2
นางสาวเสวย เอกนิกร
ศึกษาทบทวนกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเชิงพุทธ เพื่อพัฒนาทิศทางการประยุกต์พุทธธรรมในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
นายนิติศักดิ์ โตนิติ
การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมสำหรับชาวบ้านบ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นายวุฒิ ธงภักดิ์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งหมด 163  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 9
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th