โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
แสดงรายชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัยโดยนักวิจัยชื่อ : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 11 รายการ
การวิเคราะห์นโยบายที่เหมาะสมเพื่อการจัดการยางล้อยานยนต์ใช้แล้วของประเทศไทย ระยะที่ 2
ประเสริฐ ภวสันต์, 2556
การวิจัยเชิงนโยบายการจัดทำคาร์บอนเครดิต และการประเมินความต้องการการใช้น้ำจากการดำเนินการปลูกสร้างสวนยางพารา ระยะที่ 3 ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 250,000 ไร่
ประเสริฐ ภวสันต์, 2556
การวิจัยเชิงนโยบายการจัดทำคาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตปริ้นต์ และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ จากการดำเนินการปลูกสร้างสวนยางพารา ระยะที่ 3 แปดแสนไร่
ประเสริฐ ภวสันต์, 2555
การวิเคราะห์นโยบายที่เหมาะสมเพื่อการจัดการยางล้อยานยนต์ใช้แล้วของประเทศไทย
ประเสริฐ ภวสันต์, 2555
การพัฒนากระบวนการผลิตตัวดูดซับจำพวก "โมเลกูลาร์ซีฟ" จากเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูดซับน้ำออกจากเอทานอลสำหรับกระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล์
ประเสริฐ ภวสันต์, 2552
ศูนย์วิจัยการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
ประเสริฐ ภวสันต์, 2551
การพัฒนาระบบสารสี astaxanthin จากสาหร่ายเซลล์เดียว Haematococcus pluvillis โดยการผลิตมวลชีวภาพสาหร่ายในถังปฎิกรณ์และการกระตุ้นให้เกิดสารสีในบ่อกลางแจ้ง
ประเสริฐ ภวสันต์, 2550
การพัฒนาถังสัมผัสแบบอากาศยกเพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประเสริฐ ภวสันต์, 2547
การประเมินวัฎจักรชีวิตกระดาษ ระยะที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระดาษ
ประเสริฐ ภวสันต์, 2546
การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes)
ประเสริฐ ภวสันต์, 2546
การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมอุทกพลศาสตร์และการถ่ายเทมวลสารเพื่อช่วยในการออกแบบถังสัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลวแบบอากาศยก
ประเสริฐ ภวสันต์, 2544

โครงการวิจัยทั้งหมด : 11 โครงการ
หน้า : 1 / 1


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th