คำที่ค้นหา : ข้าวโพด
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 88 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่านด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงแกะสู่การเป็นชุมชนเกษตรที่ยั่งยืน
มงคล เตชะกำพุ
[ 2562 ] 
PDF Icon
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพดหวานสำหรับฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart farmers
เจษฎา นิตยาจาร
[ 2561 ] 
PDF Icon
การพัฒนาและประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับเกษตรแม่นยำ: จากข้อมูลเชิงจุดสู่ข้อมูลเชิงพื้นที่
เกตุ กรุดพันธ์
[ 2561 ] 
PDF Icon
งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อสุขภาพ (ระยะที่ 2)
สนั่น จอกลอย
[ 2561 ] 
PDF Icon
การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers
เจษฎา นิตยาจาร
[ 2560 ] 
PDF Icon
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
[ 2560 ] 
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการปรับสภาพด้วยสารละลายเอททานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด/ด่าง เพื่อเปลี่ยนผักตบชวาและต้นข้าวโพดให้เป็นน้ำตาลในกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่
ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
[ 2560 ] 
PDF Icon
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ
ชูชาติ สันธทรัพย์
[ 2560 ] 
PDF Icon
การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
[ 2560 ] 
PDF Icon
การใช้ prebiotics (จากซังข้าวโพดและเห็ด Cordyceps militaris) และโปรไบโอติกเป็นกลยุทธ์ ทางเลือกสําหรับยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปลานิล, Oreochromis niloticus
Van Hien Doan
[ 2559 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 88โครงการ
หน้า : 1 / 9
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 7 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการปลูกข้าวโพดมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำพอง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นายวีไช ด้วงทอง
[ 2562 ] 
PDF Icon
พัฒนาการของระบบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสุชาติ สุขโพธิญาณ
[ 2555 ] 
PDF Icon
โรงเรียนเกษตรกรเพื่อเกษตรอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
นายพัฒน์ อภัยมูล
[ 2551 ] 
PDF Icon
ศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนปีที่ 1 ในที่นา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
[ 2551 ] 
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรุ่นที่ 1 ในที่นา ต.แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
[ 2550 ] 
PDF Icon
การศึกษาศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดอ่อนรุ่นที่ 2 ในที่ดอน
ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
[ 2549 ] 
PDF Icon
การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีและอาหารผสมครบส่วนสำหรับสหกรณ์
ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
[ 2542 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 7โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400