คำที่ค้นหา : มังคุด
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 77 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
[ 2562 ] 
PDF Icon
การร่วมมือลดระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำในการผลิตมังคุดผลสดของวิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี
ณรงค์ พลีรักษ์
[ 2562 ] 
PDF Icon
การห่อหุ้มวิตามินดีในอิมัลชันชนิด Pickering ด้วยเซลลูโลสไมโครไฟบริลที่สกัดจากเปลือกมังคุด และการศึกษาถึงการย่อยแบบจำลองภายนอกร่างกาย
ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
[ 2559 ] 
PDF Icon
การใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อเป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียในยางธรรมชาติ
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
[ 2558 ] 
PDF Icon
ผลป้องกันของสารแซนโทนจากมังคุด ?- mangontin ต่อการเกิดพิษในเซลล์ประสาทโดปามีน SH-SY5Y ที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสาร 6-hydroxydopamine (6-OHDA)
ยามาระตี จัยสิน
[ 2556 ] 
PDF Icon
ปริมาณสารพฤกษเคมีในทุเรียน มังคุด และสับปะรดแช่เยือกแข็ง
พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
[ 2556 ] 
PDF Icon
การเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
อนันต์ มุ่งวัฒนา
[ 2555 ] 
PDF Icon
การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก
กฤษณา กฤษณพุกต์
[ 2554 ] 
PDF Icon
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารแอลฟาแมงโกสติน ด้วยปฎิกิริยาของเอนไซม์จากรา
พนารัตน์ อรุณรัติยากร
[ 2554 ] 
PDF Icon
ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
กนกวรรณ จารุกำจร
[ 2554 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 77โครงการ
หน้า : 1 / 8
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้ง 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400