คำที่ค้นหา : โคเนื้อ
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 48 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
[ 2561 ] 
PDF Icon
การผลักดันข้อสังเคราะห์ผลงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ
กฤตพล สมมาตย์
[ 2560 ] 
PDF Icon
ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคขุนโพนยางคำเพื่อความสามารถในการการแข่งขัน
จันทร์พร เจ้าทรัพย์
[ 2560 ] 
PDF Icon
การจัดการแม่โคต้นน้ำบนฐานทรัพยากรร่วมและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของประเทศ และการประเมินประสิทธิภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคด้วยการวิเคราะห์ห่อหุ้ม
ธำรงค์ เมฆโหรา
[ 2559 ] 
PDF Icon
การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานโคเนื้อพื้นเมืองและบราห์มันไทยด้วยสหกรณ์เครือข่ายและการจัดการเชิงระบบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ธำรงค์ เมฆโหรา
[ 2559 ] 
PDF Icon
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)
สุริยะ สะวานนท์
[ 2558 ] 
PDF Icon
การพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหลัก ร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชัย
โอภาส พิมพา
[ 2558 ] 
PDF Icon
ผลของอาหารผสมสำเร็จหมักที่ประกอบด้วยอาหารหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ของโคเนื้อลูกผสม
พิชาด เขจรศาสตร์
[ 2558 ] 
PDF Icon
นวัตกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาโคเนื้อเชิงระบบเพื่อความมั่นคงอาหารและความสามารถในการแข่งขัน
ธำรงค์ เมฆโหรา
[ 2557 ] 
PDF Icon
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักสำเร็จรูปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ
กฤตพล สมมาตย์
[ 2557 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 48โครงการ
หน้า : 1 / 5
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้ง 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400