คำที่ค้นหา : ไก่ไข่
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 24 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ำส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่ น้ำหนักอวัยวะที่เกี่ยวข้อง และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่
เจษฎา รัตนวุฒิ
[ 2562 ] 
PDF Icon
ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่
กานดา ล้อแก้วมณี
[ 2560 ] 
PDF Icon
การผลิตซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อยเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมและตัวดูดซับแอมโมเนียสำหรับการผลิตสัตว์
ทศพร อินเจริญ
[ 2560 ] 
PDF Icon
การเพิ่มมูลค่ากากน้ำตาลโดยใช้ผลิตโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์
วิชัย ลีลาวัชรมาศ
[ 2560 ] 
PDF Icon
ผลการเสริมน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพเปลือกไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิต
เจษฎา รัตนวุฒิ
[ 2560 ] 
PDF Icon
ผลของการเสริมกากงาขี้ม้อนในอาหารไก่ไข่ที่มีต่อการผลิตไข่และคุณภาพของไข่  
ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
[ 2559 ] 
PDF Icon
ผลของระดับโปรตีนต่ำและการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ต่อสมรรถภาพการผลิต การแสดงออกของยีน Calpain และการปลดปล่อยไนโตรเจนในไก่ไข่
วิริยา ลุ้งใหญ่
[ 2555 ] 
PDF Icon
การยอมรับไก่ลูกผสมพื้นเมืองในเขตมหาสารคาม
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
[ 2555 ] 
PDF Icon
สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่
สุรชัย สุวรรณลี
[ 2555 ] 
PDF Icon
การสร้างสายพันุธ์ไก่เนื้อโคราช เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสหกิจชุมชน
บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์
[ 2553 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 24โครงการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 1 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
แนวทางการสร้างกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองมะหาด อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวสมจิต สาธุชาติ
[ 2558 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 1โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400