ข้อมูลสถิติ

โครงการที่มีให้ดาวน์โหลด

15,055 โครงการ

ดาวน์โหลดไปแล้ว

3,139,252 ครั้ง

จำนวนสมาชิก

307,747 สมาชิก

E-Library Searchโครงการวิจัย สกสว. (โครงการ ORG)

ชื่อโครงการ โครงการปี
PDF Icon
โครงการปรับเปลี่ยน สกสว. สู่องค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
PDF Icon นายดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ
[ 2565 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : แผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา (แพลตฟอร์ม1)
PDF Icon รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
[ 2565 ]
PDF Icon
โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณของชาติเพื่อเชื่อมโยงและขยายความสามารถในการจัดทำแผนที่การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
PDF Icon ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
[ 2565 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว: แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย (แพลตฟอร์ม 2)
PDF Icon ผศ.ดร.อารียา โอบิเดียกวู
[ 2565 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว.: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (แพลตฟอร์ม 4)
PDF Icon ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
[ 2565 ]
PDF Icon
สำรวจการรับรู้และทัศนคติต่อการขับเคลื่อนนโยบายและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
PDF Icon ศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา
[ 2565 ]
PDF Icon
โครงการวิจัยและออกแบบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดสรรอัตรากำลัง
PDF Icon นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
[ 2564 ]
PDF Icon
โครงการศึกษาตัวชี้วัดสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินงานเพื่อบรรลุ OKRs ตามแผน ววน.
PDF Icon รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
[ 2564 ]

 

โครงการวิจัยใหม่ในเดือนนี้

ชื่อโครงการ วันที่แสดง

โครงการวิจัยที่ได้รับการดาวน์โหลดในเดือนนี้

ชื่อโครงการ ดาวน์โหลด
PDF Icon
การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ : น้ำท่วม น้ำแล้ง และแผ่นดินถล่ม
PDF Icon ธวัชชัย ติงสัญชลี
[11]
PDF Icon
โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (ระยะที่ 1)
PDF Icon ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
[6]
PDF Icon
ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
PDF Icon จเร สุวรรณชาต
[1]
PDF Icon
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2552
PDF Icon ดวงพรรณ กริชชาญชัย
[1]
PDF Icon
การพัฒนาทุนทางสังคมภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
PDF Icon ชวน เพชรแก้ว
[1]
PDF Icon
การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา
PDF Icon จเร สุวรรณชาต
[1]
PDF Icon
โครงการ การเมืองท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2439-2534
PDF Icon สารูป ฤทธิ์ชู
[1]

 

โครงการวิจัยและพัฒนา+โครงการวิจัยวิชาการ

ชื่อโครงการ โครงการปี
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว. : แผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา (แพลตฟอร์ม1)
PDF Iconสุวรรณา ประณีตวตกุล
[ 2565 ]
PDF Icon
โครงการปรับเปลี่ยน สกสว. สู่องค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
PDF Iconดิษฐพงศ์ ประพันธ์วัฒนะ
[ 2565 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว.: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (แพลตฟอร์ม 4)
PDF Iconอรรถพล สืบพงศกร
[ 2565 ]
PDF Icon
โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณของชาติเพื่อเชื่อมโยงและขยายความสามารถในการจัดทำแผนที่การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
PDF Iconอิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
[ 2565 ]
PDF Icon
สำรวจการรับรู้และทัศนคติต่อการขับเคลื่อนนโยบายและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
PDF Iconพัชนี เชยจรรยา
[ 2565 ]
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว: แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย (แพลตฟอร์ม 2)
PDF Iconอารียา โอบิเดียกวู
[ 2565 ]
PDF Icon
โครงการศึกษาตัวชี้วัดสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินงานเพื่อบรรลุ OKRs ตามแผน ววน.
PDF Iconเริงชัย ตันสุชาติ
[ 2564 ]
PDF Icon
โครงการวิจัยและออกแบบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดสรรอัตรากำลัง
PDF Iconอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
[ 2564 ]
PDF Icon
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
PDF Iconอรรธิกา พังงา
[ 2564 ]
PDF Icon
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.
PDF Iconสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
[ 2564 ]

โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ชื่อโครงการ - นักวิจัย โครงการปี
PDF Icon
การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ความรู้ทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
PDF Iconนางสาวทิฆัมพร กรรเจียก
[ 2562 ]
PDF Icon
การสร้างความรับผิดชอบกับสังคม (CSR) กับการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 5
PDF Iconนายคำรณ นิ่มอนงค์
[ 2562 ]
PDF Icon
การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
PDF Iconนางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
[ 2562 ]
PDF Icon
การสร้างหลักสูตรกระบวนกรมืออาชีพสำหรับเจ้าพนักงานเรือนจำ ทัณฑสถานพิเศษลำปาง
PDF Iconนางสาวเบญจมาศ พุทธิมา
[ 2562 ]
PDF Icon
การผลิตสื่ออย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารโครงการรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF Iconนายรพินทร์ ยืนยาว
[ 2562 ]
PDF Icon
ขยายผลกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อลดความเสี่ยงการใช้สารเคมีการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
PDF Iconนายแคล้ว มนตรีศรี
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการตลาดเกษตรอินทรีย์ : กรณีตลาดกรีนชินตา
PDF Iconนายธงฉัตร คืนตัก
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแคเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
PDF Iconนายสักรินทร์ อินทรวงค์
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแคตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
PDF Iconนายสกุล วงษ์กาฬสินธุ์
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
PDF Iconนางศศิธร หวังค้ำกลาง
[ 2562 ]

 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400