ข้อมูลสถิติ

โครงการที่มีให้ดาวน์โหลด

15,011 โครงการ

ดาวน์โหลดไปแล้ว

3,099,337 ครั้ง

จำนวนสมาชิก

305,020 สมาชิก

E-Library Searchโครงการวิจัย สกสว. (โครงการ ORG)

ชื่อโครงการ โครงการปี
PDF Icon
โครงการศึกษาพรมแดนและช่องว่างความรู้เรื่องคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
PDF Icon ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
[ 2564 ]
PDF Icon
โครงการวิจัยและออกแบบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดสรรอัตรากำลัง
PDF Icon นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
[ 2564 ]
PDF Icon
การทบทวนวรรณกรรมสถานะและทิศทางการวิจัยด้านพลังงาน
PDF Icon อ.ดร.ทัชชา สุตตสันต์
[ 2564 ]
PDF Icon
การพัฒนากลไกระดับภาคเพื่อการทำแผน ประสานงานและติดตามระบบ ววน. ระดับพื้นที่ (TSRI Area-based Mechanism Development Project)
PDF Icon อาจารย์ชล บุนนาค
[ 2564 ]
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE) สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
PDF Icon อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
[ 2564 ]
PDF Icon
โครงการศึกษาวิจัยช่องว่างของเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเซลล์แสงอาทิตย์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
PDF Icon รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร
[ 2564 ]
PDF Icon
โครงการศึกษาตัวชี้วัดสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินงานเพื่อบรรลุ OKRs ตามแผน ววน.
PDF Icon รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
[ 2564 ]
PDF Icon
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.
PDF Icon รศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
[ 2564 ]

 

โครงการวิจัยใหม่ในเดือนนี้

ชื่อโครงการ วันที่แสดง

โครงการวิจัยที่ได้รับการดาวน์โหลดในเดือนนี้

ชื่อโครงการ ดาวน์โหลด
PDF Icon
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
PDF Icon ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
[29]
PDF Icon
การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
PDF Icon ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
[26]
PDF Icon
อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองเชิงวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทยภาคเหนือ
PDF Icon ยศ สันตสมบัติ
[11]
PDF Icon
ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน
PDF Icon สมยศ ทุ่งหว้า
[9]
PDF Icon
โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (ระยะที่ 1)
PDF Icon ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
[9]
PDF Icon
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
PDF Icon สุวรรณา สถาอานันท์
[9]
PDF Icon
การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ภายใต้บริบทของเมืองท่าเรือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
PDF Icon พงศ์ภัค บานชื่น
[8]
PDF Icon
ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
PDF Icon สุรพงษ์ ชัยนาม
[8]
PDF Icon
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2
PDF Icon สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
[8]
PDF Icon
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยสู่การเป็น Luxury Community - Based Tourism (LCBT)
PDF Icon นีรชา วงศ์มาศา
[7]

 

โครงการวิจัยและพัฒนา+โครงการวิจัยวิชาการ

ชื่อโครงการ โครงการปี
PDF Icon
โครงการศึกษาตัวชี้วัดสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินงานเพื่อบรรลุ OKRs ตามแผน ววน.
PDF Iconเริงชัย ตันสุชาติ
[ 2564 ]
PDF Icon
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (TSRI Digital Transformation Roadmap)
PDF Iconวีระยุทธ พิมพาภรณ์
[ 2564 ]
PDF Icon
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.
PDF Iconสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
[ 2564 ]
PDF Icon
การพัฒนากลไกระดับภาคเพื่อการทำแผน ประสานงานและติดตามระบบ ววน. ระดับพื้นที่ (TSRI Area-based Mechanism Development Project)
PDF Iconชล บุนนาค
[ 2564 ]
PDF Icon
ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
PDF Iconมนชยา อุรุยศ
[ 2564 ]
PDF Icon
การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่
PDF Iconจันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
[ 2564 ]
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE) สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
PDF Iconวีรบูรณ์ วิสารทสกุล
[ 2564 ]
PDF Icon
โครงการศึกษาพรมแดนและช่องว่างความรู้เรื่องคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
PDF Iconธานี ชัยวัฒน์
[ 2564 ]
PDF Icon
โครงการวิจัยและออกแบบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดสรรอัตรากำลัง
PDF Iconอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
[ 2564 ]
PDF Icon
โครงการศึกษาวิจัยช่องว่างของเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเซลล์แสงอาทิตย์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
PDF Iconสุธา ขาวเธียร
[ 2564 ]

โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ชื่อโครงการ - นักวิจัย โครงการปี
PDF Icon
การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ความรู้ทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
PDF Iconนางสาวทิฆัมพร กรรเจียก
[ 2562 ]
PDF Icon
การสร้างความรับผิดชอบกับสังคม (CSR) กับการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 5
PDF Iconนายคำรณ นิ่มอนงค์
[ 2562 ]
PDF Icon
การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
PDF Iconนางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
[ 2562 ]
PDF Icon
การสร้างหลักสูตรกระบวนกรมืออาชีพสำหรับเจ้าพนักงานเรือนจำ ทัณฑสถานพิเศษลำปาง
PDF Iconนางสาวเบญจมาศ พุทธิมา
[ 2562 ]
PDF Icon
การผลิตสื่ออย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารโครงการรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF Iconนายรพินทร์ ยืนยาว
[ 2562 ]
PDF Icon
ขยายผลกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อลดความเสี่ยงการใช้สารเคมีการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
PDF Iconนายแคล้ว มนตรีศรี
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการตลาดเกษตรอินทรีย์ : กรณีตลาดกรีนชินตา
PDF Iconนายธงฉัตร คืนตัก
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแคเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
PDF Iconนายสักรินทร์ อินทรวงค์
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแคตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
PDF Iconนายสกุล วงษ์กาฬสินธุ์
[ 2562 ]
PDF Icon
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
PDF Iconนางศศิธร หวังค้ำกลาง
[ 2562 ]

 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400