โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

สถิติข้อมูล elibrary

จำนวนโครงการวิจัย : 13,575 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 282,970 สมาชิก
10 อันดับโครงการฯ ที่มีการ Download สูงสุดในเดือนนี้
โครงการฯ ที่มีการ Download สูงสุด โครงการ RDG5420003
จำนวน download (46,294) ครั้ง
โครงการฯ ทั้งหมด Download ไปใช้งานแล้ว 98.59 %
จำนวนครั้งที่มีการ Download เท่ากับ 2,842,118 ครั้ง
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ 2560

>>ดาวน์โหลดที่นี่


ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..

สกว. เปลี่ยนผ่านสู่ สกสว.

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว พลิกโฉม สกว. สู่ สกสว. มีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

คำค้นยอดฮิต!!

อาหาร อ้อย สารเคมี สมุนไพร วิจัย วัฒนธรรม ยางพารา พัฒนา ผู้สูงอายุ ปัจจัย ประวัติศาสตร์ นวัตกรรม ทะเล ท่องเที่ยว ทอง เชียงใหม่ ชุมชน งานวิจัย ข้าว เกษตร การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยว rice MRG 25
 

E-Library Search 

งานวิจัยในสัปดาห์นี้

วันที่ออนไลน์
การล่าเมล็ดและต้นกล้าของพืชท้องถิ่น 5 ชนิดในภาคเหนือของไทย: เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูป่าโดยการหยอดเมล็ด 
พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
[9/4/2563]
กระบวนทัศน์การศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษาภาคเหนือของไทยในศตวรรษที่ 21 
คณิเทพ ปิตุภูมินาค
[9/4/2563]
ภาพสามมิติสำหรับการตรวจสอบไร่เกษตรกรรม กรณีศึกษาไร่สับปะรด 
สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
[9/4/2563]
การแยกบริสุทธิ์สายเปปไทด์ที่ถูกเชื่อมติดกันโดยเทคนิคการย่อยด้วยหลายเอนไซม์ร่วมกับปฏิกิริยาเคมีไดเอทิลไพโรคาร์บอเนต
หาญศึก บุญเชิด
[8/4/2563]
การพัฒนาอินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้ความเป็นกรด-ด่างและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากวัสดุชีวภาพและสารสกัดจากพืช สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น
สิริยุภา เนตรมัย
[8/4/2563]
ฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดจากใบและเมล็ดงาม้อนที่อุดมไปด้วยกรดโรสมารินิกต่อกระบวนการสร้างเซลล์ทำลายกระดูกที่ถูกกระตุ้นด้วยไซโตคายน์ผ่านวิถีการส่งสัญญาณของ NF-?B (RANK)
กนกกาญจน์ พรหมน้อย
[8/4/2563]
การศึกษาเชิงการทดลองของการผลิตแก๊สจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของเศษวัสดุจากข้าวโพด
ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย
[7/4/2563]
การศึกษากลไกยับยั้งการแปรสภาพเซลล์สลายกระดูกโดยเพ็พไทด์ต้านจุลชีพแอลแอล 37
ชยารพ สุพรรณชาติ
[7/4/2563]
อนุภาคกราฟีนออกไซด์ที่มีสมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติกที่มีหมู่ฟังก์ชันอินทรีย์สำหรับการกำจัดแบบคัดเลือกของสารตกค้างจากยาในน้ำเสียผ่านการดูดซับในวัฏภาคสารละลายของน้ำ
พนิดา ปรารัตน์
[7/4/2563]
การสังเคราะห์ฟอสฟีนที่เสถียรต่ออากาศและความชื้นเพื่อศึกษาคุณสมบัติการเป็นลิแกนด์ในปฏิกิริยาที่เร่งโดยแพลเลเดียมและทองแดง
กิตติยา วงษ์ขันธ์
[6/4/2563]
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ของแรงงานและผลิตภาพการปฏิบัติงานเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงานก่อสร้างและการตัดสินใจในการจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารสูง
พิชญ์ สุธีรวรรธนา
[6/4/2563]
ระบบวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการตรวจจับเรซแบบไม่สมมาตร
ภารุจ รัตนวรพันธุ์
[6/4/2563]
สำนวนจีนในภาษาไทย: อดีต-ปัจจุบัน
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
[5/4/2563]
การสังเคราะห์ และศึกษาคุณสมบัติทางไดอิเล็กตริกของเซรามิกส์ CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลแบบใหม่
ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ
[5/4/2563]
พฤกษเคมีและการพิสูจน์เอกลักษณ์ราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรในจังหวัดนครราชสีมา
ศรีนวล ตันสุวรรณ
[5/4/2563]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้

ดาวน์โหลด
การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล
ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล
[2,136] 
โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม : กรณีกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร
นิคม เพชรผา
[759] 
ศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ
ชัยวัฒน์ มครเพศ
[173] 
การศึกษาสาเหตุการร่วงของผลก่อนการเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในรอบปีของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้งในเขตลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี-แม่กลอง
พงษ์นาถ นาถวรานันต์
[151] 
การประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 เพื่อการฟื้นฟู กรณีศึกษาสวนส้มโอสายพันธุ์ที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นงนุช อังยุรีกุล
[148] 
การวิจัยและพัฒนาการผลิตส้มโออย่างยั่งยืนเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
[121] 
การคอร์รัปชั่นกรณีศึกษา:โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด
นิพนธ์ พัวพงศกร
[111] 
การพัฒนาเมนูอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรสำหรับชุมชนจังหวัดน่าน
วาสนา วิรุญรัตน์
[86] 
การบำบัดน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจำลองแบบ Immobilized cell reactor
จรูญ สารินทร์
[85] 
การรบกวนเชิงจักรวาลวิทยาแบบไม่เชิงเส้นในเอกภพที่ขยายตัวด้วยความเร่ง
คัมภีร์ ค้าแหวน
[82] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ

 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
[2562] 
การประชุมวิชาการสมาคมเอเชียศึกษาในเอเชียปี พ.ศ. 2562: เอเชียกำลังทะยานขึ้น?
อนุสรณ์ อุณโณ
[2562] 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
วรรณา ประยุกต์วงศ์
[2562] 
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี
[2562] 
การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
[2562] 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ
วีระศักดิ์ สมยานะ
[2561] 
การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 1
กุลภา โสรัตน์
[2561] 
นโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
สุรีย์พร พันพึ่ง
[2561] 
แนวทางมาตรการส่งเสริมการมีบุตรสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน
มนสิการ กาญจนะจิตรา
[2561] 
โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จงจิตต์ ฤทธิรงค์
[2561] 
นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทางประชากรของประเทศไทย
รศรินทร์ เกรย์
[2561] 
โครงการศึกษาประชากรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ปราโมทย์ ประสาทกุล
[2561] 
การจัดการปัญหาโรคปาก-เท้าเปื่อยในโค-กระบือพื้นเมือง จังหวัดน่าน ด้วยเครือข่ายทางสังคมของเกษตร และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
[2561] 
บทบาทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย
โสตถิธร มัลลิกะมาส
[2561] 
กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ฝ่ายบริหาร
สุนิดา อรุณพิพัฒน์
[2561] 
จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี"
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
[2561] 
ผลกระทบของการปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย
ชาติชาย เขียวงามดี
[2561] 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดการค้าเพชรและพลอยสีที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบในประเทศไทย
วชิระ บุณยเนตร
[2561] 
การศึกษาการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการผลิตและการค้าพลอยสีของไทย
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
[2561] 
ไฮบริดออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานเทอร์โมอิเล็กทริกและไพอิโซอิเล็กทริก
ภาณุพงศ์ ใจบาล
[2561] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 
การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
ดร.สมคิด แก้วทิพย์
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล
[2562] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดโครงการพันธุกรรม
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี
[2561] 
แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน
นางสาวสุทธิรา อุดใจ
[2561] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวนาโดยภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
[2561] 
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและยกระดับเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนภาคเหนือตอนล่างสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
[2561] 
บทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางกนกนาถ โพธิ์สัย
[2561] 
นวัตกรรมการเสริมพลังชุมชนด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : กรณีศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
[2561] 
การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่นชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ระยะที่ 2
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
[2561] 
การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยววิถีชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
[2561] 
แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นางประคอง สาต๊ะ
[2561] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดประเด็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในงานเกษตรกรรมยั่งยืน
นางสาวมาลี สุปันตี
[2561] 
แนวทางสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพให้อยู่รอด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลศรีษะเกษ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
นางสาวช่อเอื้อง ปันติ
[2561] 
การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชาวนาไทย เพื่อตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก
นายปณต ประคองทรัพย์
[2561] 
กลไกหนุนเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพจัดการท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการภายใต้อัตลักษณ์วิถีในพื้นที่ภาคใต้
นายปรัชญากรณ์ ไชยคช
[2561] 
การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยเยาวชนชาติพันธุ์รุ่นใหม่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
นายปัญญา ไวยบุญญา
[2561] 
ระบบตลาดที่เหมาะสมและสร้างโอกาสในการจัดการระบบอาหารบนฐานนิเวศน์วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายเจริญ งามสุภา
[2561] 
การพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
นางสาวจอมแก้ว เสนีย์
[2561] 
การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวนา ภาคเหนือตอนบน
นายอรุณ อุลัย
[2561] 
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมข้าวและไหมจังหวัดขอนแก่น
นายทวี สุขโข
[2561] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th