โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

สถิติข้อมูล elibrary

จำนวนโครงการวิจัย : 13,816 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 286,262 สมาชิก
10 อันดับโครงการฯ ที่มีการ Download สูงสุดในเดือนนี้
โครงการฯ ที่มีการ Download สูงสุด โครงการ RDG5420003
จำนวน download (46,330) ครั้ง
โครงการฯ ทั้งหมด Download ไปใช้งานแล้ว 100.62 %
จำนวนครั้งที่มีการ Download เท่ากับ 2,884,038 ครั้ง
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ 2560

>>ดาวน์โหลดที่นี่


ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..

สกว. เปลี่ยนผ่านสู่ สกสว.

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว พลิกโฉม สกว. สู่ สกสว. มีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

คำค้นยอดฮิต!!

สารสนเทศภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ยางพารา พื้นที่ ผู้สูงอายุ ผลกระทบ เปรียบเทียบ นโยบาย ทุเรียน ท่องเที่ยว ดิน โซ่อุปทาน เชียงใหม่ ชุมชน จีน งานวิจัย เกษตร การศึกษา การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยว การขนส่ง MRG
 

E-Library Search 

งานวิจัยในสัปดาห์นี้

วันที่ออนไลน์
การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด 
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
[14/8/2563]
การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายกับการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
[14/8/2563]
มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาร์ทาวน์: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาลปากคลอง จังหวัดระนอง 
จิโรจ สินธวานนท์
[14/8/2563]
การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย
สุพรรณี เขียวชอุ่ม
[13/8/2563]
การย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคม กับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อารี จำปากลาย
[12/8/2563]
มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
[12/8/2563]
การจัดทำตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต และผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศไทย
อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
[12/8/2563]
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
พาฝัน นิลสวัสดิ์
[11/8/2563]
การประเมินความพร้อมการปฏิบัติตามข้อผูกพันของไทยในการรองรับความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า
พันปรีชา ภู่ทอง
[10/8/2563]
การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย
ศริยามน ติรพัฒน์
[10/8/2563]
ผู้ชายไทยอยู่ที่ไหน: โครงสร้างประชากรวัยทำงานชายและการแบ่งแยกในอาชีพ ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
สุพรรณิกา ลือชารัศมี
[10/8/2563]
การกระจุกตัวของตลาดที่ดิน ความเหลื่อมล้ำทางการคลัง และนโยบายภาษี
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
[9/8/2563]
มาตรการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูบูรณะหลังภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น: บทเรียน – เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น (กรณีศึกษาจังหวัดคุมะโมะโตะและจังหวัดเชียงราย)
วรรณวลี อินทร์ปิ่น
[9/8/2563]
การศึกษาเปรียบเทียบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบังคลาเทศ
เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
[9/8/2563]
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
[8/8/2563]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้

ดาวน์โหลด
100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
วินัย พงศ์ศรีเพียร
[105] 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
[88] 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รักษ์ พรหมปาลิต
[80] 
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง (พฤฒพลังลำปาง)
สุดา เนตรสว่าง
[73] 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาคใต้ตอนบน
สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
[71] 
แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ
บุญทรัพย์ พานิชการ
[52] 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดจันทบุรี
ธงชัย ศรีเบญจโชติ
[50] 
การจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
[47] 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์และวิถีของท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบ: นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ชัยรัตน์ จุสปาโล
[46] 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต
พัชรี ตั้งตระกูล
[46] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ

 
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี
[2562] 
การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การกำเนิดพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณี จังหวัดจันทบุรี-ตราด ประเทศไทย
ศริญญา ไพศาลสมบัติ
[2562] 
การผลักดันข้อเสนอจากการวิจัยต่อองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย
สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
[2562] 
การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย
สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
[2562] 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
วรรณา ประยุกต์วงศ์
[2562] 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
[2562] 
การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
[2562] 
การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดการพื้นที่การปลูกอ้อยแบบเกษตรแม่นยำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[2562] 
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในจังหวัดรองและมีรายได้น้อย : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
[2562] 
การประชุมวิชาการสมาคมเอเชียศึกษาในเอเชียปี พ.ศ. 2562: เอเชียกำลังทะยานขึ้น?
อนุสรณ์ อุณโณ
[2562] 
การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
[2562] 
การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)
ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ
[2562] 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการให้บริการของสนามกอล์ฟเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟไทย
ศิวพร คุณภาพดีเลิศ
[2562] 
การศึกษาศักยภาพและโอกาสเข้าถึงแหล่งพลอยไพลินประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภูวดล วรรธนะชัยแสง
[2562] 
การจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อยกระดับการค้าชายแดนไปสู่เมืองเศรษฐกิจชายแดน
ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
[2562] 
การตรวจชนิดของเชื้อพยาธิที่มีเห็บเป็นพาหะในเลือดสุนัขด้วยเทคนิค high resolution melting analysis
กิตติศักดิ์ พุทธชาติ
[2562] 
อำนวยการเพื่อความยั่งยืนของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
[2561] 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานราชทัณฑ์ไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย
กฤษณพงค์ พูตระกูล
[2561] 
การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมสุขภาพและโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อังศินันท์ อินทรกำแหง
[2561] 
ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2
นราพงศ์ ศรีวิศาล
[2561] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์สำราญ ธุระตา
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์
[2562] 
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูวิถีชีวิต ของครัวเรือนเกษตรกรชุมชนต้นน้ำอิง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
นายศุภชีพ สิริวงศ์ใจ
[2562] 
การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล
[2562] 
การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
ดร.สมคิด แก้วทิพย์
[2562] 
กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์
[2562] 
การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวนา ภาคเหนือตอนบน
นายอรุณ อุลัย
[2561] 
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive เพื่อทดลองใช้สำรวจความเป็นธรรมทางสังคมในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่อเนื่อง
นายธีระ สินเดชารักษ์
[2561] 
การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีงบประมาณ 2561
นายปรีชา ปิยจันทร์
[2561] 
ศึกษาศักยภาพพื้นที่และชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาสวรรค์ ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
นายวิรัตน์ แก้วก่า
[2561] 
เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
นายเกรียงไกร พรมเวียง
[2561] 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
นางเบญจพร ไชยโชค
[2561] 
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนา 2 ลุ่มน้ำ 3 จังหวัด ภาคใต้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก
นายวัชระ ชัยเขต
[2561] 
การขยายตลาดเพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียว กรณีตลาดศุกร์สุขภาพ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายประจักษ์ ลือฉาย
[2561] 
กลไกเชิงสถาบัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองน่าอยู่
นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์
[2561] 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนนิเวศวัฒนธรรมชาวนาพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จ.ขอนแก่น
นางสาวรัชฎาพร ชนะแสวง
[2561] 
คนรุ่นใหม่กับการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผลผลิตจากป่าชุมชน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวปราลี แหล่งป่าหมุ้น
[2561] 
กระบวนการจัด “งานศพสีเขียว” เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา บ้านเล่า หมู่ 2, 10, 13 และหมู่ 14 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
-พระมหาสังคม ช่างเหล็ก
[2561] 
สิทธิชุมชนมอหินขาว กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นายเจริญ เจสันเทียะ
[2561] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th