โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

สถิติข้อมูล elibrary

จำนวนโครงการวิจัย : 13,747 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 285,153 สมาชิก
10 อันดับโครงการฯ ที่มีการ Download สูงสุดในเดือนนี้
โครงการฯ ที่มีการ Download สูงสุด โครงการ RDG5420003
จำนวน download (46,323) ครั้ง
โครงการฯ ทั้งหมด Download ไปใช้งานแล้ว 100.12 %
จำนวนครั้งที่มีการ Download เท่ากับ 2,871,204 ครั้ง
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ 2560

>>ดาวน์โหลดที่นี่


ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..

สกว. เปลี่ยนผ่านสู่ สกสว.

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว พลิกโฉม สกว. สู่ สกสว. มีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

คำค้นยอดฮิต!!

สมุนไพร วิจัย วัฒนธรรม โลจิสติกส์ ลำไย ยางพารา เมือง มีส่วนร่วม พัฒนา ผู้สูงอายุ น้ำ ท่องเที่ยว ต้นทุน ชุมชน ชายแดน งานวิจัย ครอบครัว ขนส่ง เกษตร กุ้ง การศึกษา การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยว การขนส่ง MRG
 

E-Library Search 

งานวิจัยในสัปดาห์นี้

วันที่ออนไลน์
การพัฒนาแอนติบอดีต่อสารกวาคูรินและวิธีการวิเคราะห์โดยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพกวาวเครือขาว 
กรวิทย์ อยู่สกุล
[12/7/2563]
การพัฒนาวัสดุสำหรับการกำบังรังสี: สมบัติการลดทอนนิวตรอน สมบัติการนำไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 และ UHMWPE/B2O3 
เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง
[12/7/2563]
การกำจัดไนโตรเจนออกไซด์จากแก๊สผสมโดยใช้วัสดุที่มีรูพรุน – การจำลองทางคอมพิวเตอร์ 
ตติยา โชคบุญเปี่ยม
[12/7/2563]
อนาคตและความเป็นไปได้: มุมมองเรื่องเวลาของคนย้ายถิ่นสัญชาติพม่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ประเสริฐ แรงกล้า
[11/7/2563]
การพัฒนาเครื่องเคลือบอาหารด้วยระบบไฟฟ้าสถิตและการนำไปใช้ประโยชน์ในการเคลือบผงปรุงรสมันฝรั่งอบกรอบ
ณัฐสุดา สุมณศิริ
[11/7/2563]
ต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
อรพินท์ เล่าซี้
[11/7/2563]
การประเมินความปลอดภัยของอาคารประกอบเขื่อนจากแรงแผ่นดินไหว
พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล
[10/7/2563]
การวิเคราะห์การลู่เข้าของอัลกอริทึมใหม่สำหรับการแก้ปัญหาจุดตรึงร่วมแยกที่ไม่สอดคล้อง
กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ
[10/7/2563]
การแปรผันเชิงพื้นที่และเวลาของการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สุธินี สินุธก
[10/7/2563]
จาก บันทึกกบฏ ถึง น้ำป่า: การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของอดีตนักศึกษาและปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าไทยใน บันทึกความทรงจำ ของ อดีตสหาย ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2522-2558
ธิกานต์ ศรีนารา
[9/7/2563]
สายอากาศระนาบเรียบไมโมที่มีค่าแยกโดดเดี่ยวสูงเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับการสื่อสารไร้สาย
คมกฤช บุญยิ่ง
[9/7/2563]
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างดีเอ็นเอโอริกามิแบบสองมิติและสามมิติในการทำหน้าที่เป็นตัวนำส่งยาระดับนาโนเมตร
อนุตตรา อุดมประเสริฐ
[9/7/2563]
บนอันดับบางส่วนแบบธรรมชาติบน (สตรอง) เอ็นโดมอร์ฟิซึมโมนอยด์ของกราฟ
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
[8/7/2563]
พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลาสวยงามชนิดพันธุ์หายากจากลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย
วีระยุทธ สุภิวงค์
[8/7/2563]
การศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบแคปโปรแลคโทนโดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบ 1,6-เฮกเซนไดออล โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนโลหะรูทีเนียม
กิตติศักดิ์ ชูจันทร์
[8/7/2563]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้

ดาวน์โหลด
การสร้างสรรค์ประชาคมเมือง
ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์
[336] 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้
วลัยพร ชิณศรี
[334] 
โครงการวิจัยพัฒนากลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
สุจินต์ สิมารักษ์
[330] 
โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (ระยะที่ 1)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
[151] 
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของนักลงทุนไทยในลาวในยุคประชาคมอาเซียน
สุภาวดี ขุนทองจันทร์
[131] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
[123] 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาคใต้ตอนบน
สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
[106] 
โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
[78] 
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ทิศนา แขมมณี
[74] 
ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นันทิยา หุตานุวัตร
[70] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ

 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
วรรณา ประยุกต์วงศ์
[2562] 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
[2562] 
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี
[2562] 
การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
[2562] 
การประชุมวิชาการสมาคมเอเชียศึกษาในเอเชียปี พ.ศ. 2562: เอเชียกำลังทะยานขึ้น?
อนุสรณ์ อุณโณ
[2562] 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา
กาญจนา สมมิตร
[2561] 
การพัฒนาการย้อมสีผ้าไหมแพรวาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จุฑามาศ โกเมนไทย
[2561] 
การศึกษาศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เกษม กุณาศรี
[2561] 
ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
[2561] 
การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
มนสิการ กาญจนะจิตรา
[2561] 
โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการหนุนเสริมทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิยดา เหล่มตระกูล
[2561] 
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและตราสินค้าเพื่อขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค
บุหงา ชัยสุวรรณ
[2561] 
กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
[2561] 
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีที่ 2
ดิเรก พรสีมา
[2561] 
การศึกษาการโยกย้ายกำไร และมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีโดยใช้ข้อมูลระดับบริษัทจากประเทศอาเซียน
อธิภัทร มุทิตาเจริญ
[2561] 
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมูลนิธิปัญญาวุฑฒิ
คงวุฒิ นิรันตสุข
[2561] 
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการสุขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศไทย
อุษาวดี สุตะภักดิ์
[2561] 
การเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
[2561] 
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาพร เริงธรรม
[2561] 
โครงการสนับสนุนการยกร่างประมวลกฎหมายป่าไม้
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
[2561] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล
[2562] 
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์สำราญ ธุระตา
[2562] 
การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[2562] 
การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
ดร.สมคิด แก้วทิพย์
[2562] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดประเด็นตลาดทางเลือกเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากอาหารท้องถิ่น
นายถนัด แสงทอง
[2561] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดโครงการพันธุกรรม
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี
[2561] 
แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน
นางสาวสุทธิรา อุดใจ
[2561] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวนาโดยภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
[2561] 
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและยกระดับเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนภาคเหนือตอนล่างสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
[2561] 
บทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางกนกนาถ โพธิ์สัย
[2561] 
การจัดการและการปรับตัวของชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากโครงการของภาครัฐ
-อุษา กลิ่นหอม
[2561] 
นวัตกรรมการเสริมพลังชุมชนด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : กรณีศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
[2561] 
การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่นชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ระยะที่ 2
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
[2561] 
การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยววิถีชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
[2561] 
ศึกษาข้อมูลและสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
[2561] 
แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นางประคอง สาต๊ะ
[2561] 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดประเด็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในงานเกษตรกรรมยั่งยืน
นางสาวมาลี สุปันตี
[2561] 
แนวทางสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพให้อยู่รอด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลศรีษะเกษ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
นางสาวช่อเอื้อง ปันติ
[2561] 
การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชาวนาไทย เพื่อตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก
นายปณต ประคองทรัพย์
[2561] 
กลไกหนุนเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพจัดการท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการภายใต้อัตลักษณ์วิถีในพื้นที่ภาคใต้
นายปรัชญากรณ์ ไชยคช
[2561] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th