โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

สถิติข้อมูล elibrary

จำนวนโครงการวิจัย : 14,026 โครงการ
จำนวนสมาชิก : 287,270 สมาชิก
10 อันดับโครงการฯ ที่มีการ Download สูงสุดในเดือนนี้
โครงการฯ ที่มีการ Download สูงสุด โครงการ RDG5420003
จำนวน download (46,345) ครั้ง
โครงการฯ ทั้งหมด Download ไปใช้งานแล้ว 99.73 %
จำนวนครั้งที่มีการ Download เท่ากับ 2,894,699 ครั้ง
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ 2560

>>ดาวน์โหลดที่นี่


ประชาคมอาเซียน อาหาร สิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา ธรรมภิบาล
ท่องเที่ยว ยางพารา โลจิสติกส์
    More..

สกว. เปลี่ยนผ่านสู่ สกสว.

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว พลิกโฉม สกว. สู่ สกสว. มีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

คำค้นยอดฮิต!!

สุราษฎร์ธานี สุขภาพ สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจัย วัฒนธรรม ยางพารา ยาง พัฒนา ผู้สูงอายุ ประวัติศาสตร์ นวัตกรรม ทะเล ท่องเที่ยว เด็ก ชุมชน งานวิจัย ข้าว เกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว MRG CONCAT(0x5c 25 1))) (SELECT (ELT(2836=2836
 

E-Library Search 

งานวิจัยในสัปดาห์นี้

วันที่ออนไลน์
รูปแบบการสร้างการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะที่ 2) 
นางชุติปภา ดวงมรกต
[19/9/2563]
กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มกองบุญสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 2 
นางสาวพเยาว์ หาดสมบัติ
[19/9/2563]
รูปแบบการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลศีรษะจรเข้น้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
นายทวนชัย จันทรวงศ์
[19/9/2563]
แนวทางการลดผลกระทบจากกระรอกทำลายผลผลิตทางการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
นางทัศนา น้อยสกุล
[18/9/2563]
การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือของชาวประมง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
นายชาญณรงค์ วงศ์ลา
[18/9/2563]
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 2
นายมนตรี อิ่มอาดูร
[18/9/2563]
การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตรบนฐานวัฒนธรรมชุมชนนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
นายนิยม เจริญ
[18/9/2563]
การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดชัยนาท
สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
[17/9/2563]
สังเคราะห์รูปแบบการจัดการลุ่มน้ำย่อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
[17/9/2563]
รูปแบบการสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการที่ดิน ของเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ กรณี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นายจักราวุธ ธุวรัฐคีรี
[17/9/2563]
รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านภูมิปัญญาชุมชนบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นางสายใจ บวดเดต
[17/9/2563]
การสร้างความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ ผ่านประวัติศาสตร์ของชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายหุดดีน อุสมา
[16/9/2563]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจากสมุนไพรในพื้นที่ตำบลเขาถ่าน โดยกลุ่มเยาวชนรักษ์เขาถ่าน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มเยาวชน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวกนกภรณ์ รักเขียว
[16/9/2563]
แนวทางการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำจืดในพื้นที่ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายสุรัฐพงศ์ หมันใจดี
[16/9/2563]
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองเวียงสระ เพื่อสร้างสำนึกรักท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชน ครูภูมิปัญญา และองค์กรท้องถิ่น อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายรัตตพล สุวรรณโชติ
[16/9/2563]
ยังมีโครงการวิจัยใหม่เพิ่มเติม..คลิ้ก

การดาวน์โหลดงานวิจัยในเดือนนี้

ดาวน์โหลด
โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (ระยะที่ 1)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
[211] 
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุลข่า (วงศ์ขิง) ในประเทศไทย
สุรพล แสนสุข
[65] 
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง (พฤฒพลังลำปาง)
สุดา เนตรสว่าง
[54] 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รักษ์ พรหมปาลิต
[52] 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
[45] 
แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2475 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพ
บัณฑิต จุลาสัย
[43] 
โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
[41] 
การบำบัดน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียจำลองแบบ Immobilized cell reactor
จรูญ สารินทร์
[40] 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
[38] 
การตรวจหาปริมาณแอมโมเนียอิสระในน้ำยางธรรมชาติด้วยเทคนิควัดการนำไฟฟ้า
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
[37] 
 

งานวิจัยและพัฒนา+งานวิจัยวิชาการ

 
การประเมินความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตปลาสลิดแบบครบวงจรในจังหวัดสุพรรณบุรี
แสงเทียน อัจจิมางกูร
[2562] 
การประเมินนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบแบ่งตามรายภูมิภาคและรายประเภท
ศรีสุดา จงสิทธิผล
[2562] 
การตรวจชนิดของเชื้อพยาธิที่มีเห็บเป็นพาหะในเลือดสุนัขด้วยเทคนิค high resolution melting analysis
กิตติศักดิ์ พุทธชาติ
[2562] 
การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย
สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
[2562] 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตข้าวแม่นยำ: กรณีจังหวัดอำนาจเจริญ
วิเชียร เกิดสุข
[2562] 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี
วรรณา ประยุกต์วงศ์
[2562] 
การศึกษาผลงาน/ ความสามารถทางวิชาการของผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.): กรณีศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ เคมี และวิศวกรรมเครื่องกล
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
[2562] 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้สักเชิงพาณิชย์
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
[2562] 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
[2562] 
การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
[2562] 
การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดการพื้นที่การปลูกอ้อยแบบเกษตรแม่นยำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[2562] 
ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก
สันติ ถิรพัฒน์
[2562] 
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในจังหวัดรองและมีรายได้น้อย : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
[2562] 
การประชุมวิชาการสมาคมเอเชียศึกษาในเอเชียปี พ.ศ. 2562: เอเชียกำลังทะยานขึ้น?
อนุสรณ์ อุณโณ
[2562] 
พัฒนาการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมกับเครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
[2562] 
การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
[2562] 
การสร้างพลเมืองคุณภาพ smart citizens สู่สังคมญี่ปุ่น 5.0 : กรณีศึกษาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
พราวพรรณ พลบุญ
[2562] 
การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)
ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ
[2562] 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการให้บริการของสนามกอล์ฟเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟไทย
ศิวพร คุณภาพดีเลิศ
[2562] 
ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย
อุชุก ด้วงบุตรศรี
[2562] 
รายการโครงการทั้งหมด

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์สำราญ ธุระตา
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์
[2562] 
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูวิถีชีวิต ของครัวเรือนเกษตรกรชุมชนต้นน้ำอิง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
นายศุภชีพ สิริวงศ์ใจ
[2562] 
การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[2562] 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล
[2562] 
การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
ดร.สมคิด แก้วทิพย์
[2562] 
กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์
[2562] 
การแก้ปัญหานักเรียนยากจนของโรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
นายอัดดลนัน เจะเลง
[2561] 
การสังเคราะห์ชุดความรู้การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ขับเคลื่อน กรณีศึกษา: ความร่วมมือระหว่าง สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
นางสาวบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
[2561] 
การสร้างพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล
[2561] 
ศึกษาศักยภาพพื้นที่และชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาสวรรค์ ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
นายวิรัตน์ แก้วก่า
[2561] 
เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
นายเกรียงไกร พรมเวียง
[2561] 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
นางเบญจพร ไชยโชค
[2561] 
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนา 2 ลุ่มน้ำ 3 จังหวัด ภาคใต้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก
นายวัชระ ชัยเขต
[2561] 
การขยายตลาดเพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียว กรณีตลาดศุกร์สุขภาพ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายประจักษ์ ลือฉาย
[2561] 
กลไกเชิงสถาบัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองน่าอยู่
นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์
[2561] 
การประเมินแนวทางระบบเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรกึ่งยังชีพบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาตำบลบ้านทับและตำบลปางหินฝน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มชาติ
นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
[2561] 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนนิเวศวัฒนธรรมชาวนาพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จ.ขอนแก่น
นางสาวรัชฎาพร ชนะแสวง
[2561] 
คนรุ่นใหม่กับการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผลผลิตจากป่าชุมชน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวปราลี แหล่งป่าหมุ้น
[2561] 
กระบวนการจัด “งานศพสีเขียว” เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา บ้านเล่า หมู่ 2, 10, 13 และหมู่ 14 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
-พระมหาสังคม ช่างเหล็ก
[2561] 

รายการโครงการทั้งหมด 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th