โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
ศึกษากลไกการสร้างแรงจูงใจสำหรับปัญญาจากฝูงชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
จุไรรัตน์ พุทธรักษ์
[13/10/2562]
การประดิษฐ์สมบัติทางแม่เหล็กและการนำไฟฟ้าของฟิล์มบางเจือร่วมในออกไซด์เจือแม่เหล็กสารกึ่งตัวนำ CeO2
สุมาลินทร์ พ่อค้า
[13/10/2562]
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของพิษต่อกล้ามเนื้อและพิษต่อไตจากงูแมวเซาในหนูขาวที่หมดสติ
เจนยุทธ ไชยสกุล
[13/10/2562]
การวิเคราะห์หายีนจีโปรตีนรีเซปเตอร์ที่เป็นตัวรับตัวใหม่ของฮอร์โมนเอกไดสเตอรอยด์ในการควบคุมการลอกคราบของปูทะเล Scylla olivacea
สิรินาถ เตชา
[12/10/2562]
การประเมินผลกระทบที่เชี่อมต่อกันของที่ดิน-น้ำ-อาหาร-เชื้อเพลิง-ภูมิอากาศ เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตข้าวและอ้อยในประเทศไทย
ธภัทร ศิลาเลิศรักษา
[12/10/2562]
การพัฒนาชิปไบโอเซ็นเซอร์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าความไวสูงสร้างจากริบบอนนาโนอินเดียมออกไซด์ที่ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าเกตในชิปสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกและการตรวจติดตามผลการรักษาโรค
นพดล อรุณยะเดช
[12/10/2562]
ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD137 Receptor และ CD137 Ligand ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้
แจนจุรีย์ เนตรสว่าง
[11/10/2562]
การสังเคราะห์อนุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสำหรับลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่
ศุภพัชรี รอดเดชา
[10/10/2562]
เสถียรภาพและเทนเซอร์ ไฮเปอร์ไฟน์ ของ N2+ บนตำแหน่งซิงค์ในซิงค์ออกไซด์: การศึกษาโดยเฟิร์สพรินซิเพิล
อดิศักดิ์ บุญชื่น
[10/10/2562]
การศึกษาการคัดเลือกการนำไอออนในโซเดียมแชลแนลด้วยทฤษฎีทางสมการอินทิกรัลของกลศาสตร์สถิติ
เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี
[10/10/2562]
เงื่อนไขขอบที่รอยต่อประสานระหว่างชั้นพีซีเอลและชั้นเมือก
กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มศรี
[9/10/2562]
การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นว
กุลธิดา นุกูลธรรม
[9/10/2562]
การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสารไมโรเอสทรอลและดีออกซี่ไมโรเอสทรอลจากหัวกวาวเครือขาวในเซลล์ RAW 264.7 แมคโครฟาจและในหนูทดลอง
ลติพร อุดมสุข
[9/10/2562]
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี
[8/10/2562]
การใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับสารโรโดไมโทนในการต้านไบโอฟิล์มของเชื้อ Staphylococcus spp. ซึ่งเป็นสาเหตุของการดื้อยาปฏิชีวนะ
จงกล สายสิงห์
[8/10/2562]
เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดไนเตรตโดยการดัดแปลงขั้วไฟฟ้าสกรีนพรินต์ด้วยนาโนคอมโพสิทของคาร์บอนรูพรุนที่เรียงตัวเป็นระเบียบกับอนุภาคนาโนทองแดง
อาภรณ์ นุ่มน่วม
[8/10/2562]

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th