โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
การออกแบบวิธีการประมวลผลสัญญาญร่วมขั้นสูงสำหรับช่องสัญญาณการบักทึกแบบบิตแพตเทิร์นและระบบการบันทึกความหนาแน่นเชิงพื้นที่สูงยิ่งประเภทอื่นๆ
Lin Min Min Myint
[17/7/2562]
วิธีการข้างหน้า-ข้างหลังแบบปรับปรุงสำหรับแก้ปัญหาค่าสมดุลแยกส่วนและปัญหาการหาค่าศูนย์
วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก
[17/7/2562]
ลักษณะการเกิดสายแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดลำปางและแพร่ ตอนเหนือของประเทศไทย
ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล
[17/7/2562]
การศึกษาปฏิกิริยากลีเซอรอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
บุญเดช เบิกฟ้า
[16/7/2562]
สมบัติเชิงพีชคณิต อันดับ โครงสร้างและการวิเคราะห์ของผลคูณเทรซี-ซิงค์ สำหรับตัวดำเนินการบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม
[16/7/2562]
บทละครแปลในฐานะพลังเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม
รชฎ นุเสน
[16/7/2562]
ความสัมพันธ์เชิงประชากรของสองสายพันธุ์ย่อยของสาหร่าย Padina boryana Thivy ในบริเวณอ่าวไทย
บงกช วิชาชูเชิด
[15/7/2562]
การสำรวจการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกลายพันธุ์ในมะเร็ง
ณฐพล พรพุทธพงศ์
[15/7/2562]
อนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวัฒนาการของเชื้อราบนใบโกงกาง
พุทธรักษ์ ชมนันติ
[15/7/2562]
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวพลังงานของพีดีเอ็มเอสนาโนเจนเนอร์เรเตอร์ชนิดไทรโบอิเล็กทริกโดยวิธีวิศวกรรมพื้นผิว
ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
[15/7/2562]
การริเริ่มดำเนินการและการประเมินสมรรถนะด้านกรีนโลจิสติกส์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย
ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
[14/7/2562]
การพัฒนาระบบการศึกษาและค้นหายาปฏิชีวนะที่มีความจำเพาะต่อเชื้อ Acinetobacter baumannii
ภูชิต โนนจุ้ย
[14/7/2562]
ความแปรปรวนระยะสั้นของอัตราการนับรังสีคอสมิกเมื่อเทียบกับละติจูด ลองจิจูด และเวลา
วราภรณ์ นันทิยกุล
[14/7/2562]
การใช้ Chlorophyll fluorescence และกิจกรรมต้านความเครียดออกซิเดชั่นเป็นตัวบ่งชี้การปนเปื้อนและความเครียดจากโลหะหนักในต้นโกงกางใบใหญ่
พิมพ์ชนก บัวเพชร
[13/7/2562]
การพัฒนากำลังอัดและโครงสร้างจุลภาคของดินเหนียวอ่อนผสมเถ้าลอย และโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ จีโอโพลีเมอร์
เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
[13/7/2562]
อิมมูโนแอสเซย์แบบแข่งขันบนกระดาษร่วมกับซิวเวอร์ขยายสัญญาณสำหรับการตรวจวัดคอร์ติซอลในน้ำลาย
อมรา อภิลักษณ์
[13/7/2562]
การพัฒนาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วชนิด BCZT ด้วยการเจือสาร BCTS สำหรับการประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน
ภูริพัฒน์ กันธา
[12/7/2562]
ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมแมลงวันผลไม้ศัตรูพริก (Bactrocera latifrons Hendel) ในสภาพไร่
ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
[12/7/2562]
สารยับยั้งวิถีเมวาโลเนตส่งเสริมฤทธิ์ยารักษามะเร็งในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีผ่านวิถีแรกวันและโรเอ
เบญจพร บุราณรัตน์
[12/7/2562]
การวิเคราะห์เงื่อนไขเพียงพอใหม่และการออกแบบตัวควบคุมสำหรับเสถียรภาพเลขชี้กำลังแบบทนทานของระบบพลวัตไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงชนิดเป็นกลางและที่แปรผันตามเวลาแบบผสมและการประยุกต์
วาจารี วีระ
[11/7/2562]
การพัฒนาไมโครอิมัลชันชนิดใหม่เพื่อเพิ่มการดูดซึมของออลทรานส์เรทิโนอิกอะซิดโดยการรับประทาน
ถิรพิทย์ สุบงกช
[11/7/2562]
การตรวจคัดกรองโมเลกุลขนาดเล็กที่ยับยั้งโปรติเอสหลัก (3CLpro) ของไวรัสโคโรนาในแมวโดยใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล
[11/7/2562]
การผลิตและการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างของแก้วเพื่อออกแบบสำหรับเป็นวัสดุกำบังรังสี: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแก้วตัวอย่างกับคอนกรีตมาตรฐาน
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
[10/7/2562]
เปลือกหุ้มของรหัสวัฏจักรเหนือริงลูกโซ่จำกัด
เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์
[10/7/2562]
เนื้อเยื่อทดแทนที่มีลักษณะคล้ายแถบหนามเตย (Velcro-like) สำหรับกระดูกอ่อน
สุพรรษา ยอดเมือง
[10/7/2562]

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th