โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  ชื่อโครงการ วันที่ Upload
รูปแบบการสร้างการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะที่ 2)
นางชุติปภา ดวงมรกต
[19/9/2563]
กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มกองบุญสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 2
นางสาวพเยาว์ หาดสมบัติ
[19/9/2563]
รูปแบบการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลศีรษะจรเข้น้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
นายทวนชัย จันทรวงศ์
[19/9/2563]
แนวทางการลดผลกระทบจากกระรอกทำลายผลผลิตทางการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
นางทัศนา น้อยสกุล
[18/9/2563]
การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือของชาวประมง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
นายชาญณรงค์ วงศ์ลา
[18/9/2563]
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 2
นายมนตรี อิ่มอาดูร
[18/9/2563]
การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตรบนฐานวัฒนธรรมชุมชนนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
นายนิยม เจริญ
[18/9/2563]
การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดชัยนาท
สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
[17/9/2563]
สังเคราะห์รูปแบบการจัดการลุ่มน้ำย่อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
[17/9/2563]
รูปแบบการสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการที่ดิน ของเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ กรณี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นายจักราวุธ ธุวรัฐคีรี
[17/9/2563]
รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านภูมิปัญญาชุมชนบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นางสายใจ บวดเดต
[17/9/2563]
การสร้างความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ ผ่านประวัติศาสตร์ของชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายหุดดีน อุสมา
[16/9/2563]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจากสมุนไพรในพื้นที่ตำบลเขาถ่าน โดยกลุ่มเยาวชนรักษ์เขาถ่าน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มเยาวชน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวกนกภรณ์ รักเขียว
[16/9/2563]
แนวทางการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำจืดในพื้นที่ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายสุรัฐพงศ์ หมันใจดี
[16/9/2563]
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองเวียงสระ เพื่อสร้างสำนึกรักท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชน ครูภูมิปัญญา และองค์กรท้องถิ่น อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายรัตตพล สุวรรณโชติ
[16/9/2563]
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
นางธัญญ์รัศม์ นิ่มอนงค์
[15/9/2563]
การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
นายเส็ง ชื่นอุระ
[15/9/2563]
การจัดการความรู้และสืบสานภูมิปัญญาด้วยพลังวัฒนธรรมและชาติพันธุ์จากท้องถิ่นสู่อาเซียน
ผศ.พิเชฐ สายพันธ์
[15/9/2563]
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม กรณีศึกษาตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
นายอภิสิทธิ์ สุนทราวิรัตน์
[15/9/2563]
การผลิตชุดความรู้ในการจัดการทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่า) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อใช้ขยายผล
นายเพียร แต้มดี
[14/9/2563]
กระบวนการสร้างสำนึกชาวนาอินทรีย์เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรีย์ จ.พัทลุง
นายเทพรัตน์ จันทพันธ์
[14/9/2563]
พันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะกับภูมินิเวศชุมชนนาปะขอ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาชุมชนนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
นางสาวธิดา คงอาษา
[14/9/2563]
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนนอกระบบโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเมืองเวียงสระ เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
[14/9/2563]
ทุนสนับสนุนวิจัยกิจกรรมทางเลือก (Alternative Activity Research : AAR ) เพื่อเด็ก สตรี และผู้นำศาสนา ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอตอนล่างของจังหวัดสงขลา
ปิยะ กิจถาวร
[13/9/2563]
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์
สุธรรม นิยมวาส
[13/9/2563]
การศึกษาและพัฒนาองค์กรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ระยะที่ 1
นายจิตศักดิ์ พุฒจร
[13/9/2563]
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
[13/9/2563]
โครงการประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน”
จรัมพร โห้ลำยอง
[12/9/2563]
แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
ปภัศร ชัยวัฒน์
[12/9/2563]
ผู้ประสานงานชุดโครงการเมืองยั่งยืน
กิติกร จามรดุสิต
[12/9/2563]
โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS 9 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล
วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
[12/9/2563]

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th