โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 11026 โครงการ :
โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย
สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 
การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
 
ข้อกำหนดเทคนิคที่ดีในการอบไม้ยางพาราแปรรูป
ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา
 
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
ศรเทพ ฉายวัฒนา
 
โครงการประสานงานกลุ่มโครงการวิจัย การศึกษากับชุมชน ระยะที่ 2
อมรวิชช์ นาครทรรพ
 
Shock acceleration of cosmic rays in various astrophysicalsituations.
เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
 
การศึกษานำร่อง เพื่อขยายผลการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมในการกระจายนมสดให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
วิสิฐ จะวะสิต
 
การประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์
พิชัย นามประกาย
 
โครงการ "สถานการณ์ประมงขนาดเล็กและรูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน"
กังวาลย์ จันทรโชติ
 
การศีกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
สายชล เกตุษา
 
การวิจัยเพื่อค้นหาสารต้านมาลาเรียจากพืชสมุนไพรไทย
กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม แนวโน้มการเข้าทำลายพืชอาศัยอื่น และการสืบพันธ์แบบใช้เพศของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
พัชรา โพธิ์งาม
 
การศึกษาเชิงทฤษฎีของการทดลองแบบแทปมัลติพัลซ์ในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
ผึ่งผาย พรรณวดี
 
การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงพลวัตของสารละลายเจือจางอนันต์ของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโมเนียด้วยการออกแบบและจำลองเชิงโมเลกุล
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
 
การคัดเลือกและการขยายยีน chitin deacetylase
ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิช
 
การศึกษาปฏิกริยาการเกิดสีน้ำตาล ในกระบวนการผลิตซีอิ้วและเต้าเจี้ยวของไทย
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
 
บทบาทเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์บุหลอดเลือดที่หลุดลอยในกระแสเลือดกับกลไกการเกิดการอุดตันภายในหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
พรรณี บุตรเทพ
 
การออกแบบระบบควบคุมวิกฤตที่ไม่เชิงเส้นโดยใช้การทำให้เป็นเชิงเส้นป้อนกลับ
สุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์
 
โครงการวิจัย การเตรียมการเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญใหม่
โคทม อารียา
 
โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสาธารณสุขไทย"
วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 11026 โครงการ
หน้า : 529 / 552
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th