E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 12415 โครงการ :
PDF Icon
บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย"
สุเนตร ชุตินธรานนท์
PDF Icon
การศึกษาสมบัติของเอนไซม์ในขบวนการลอกแบบดีเอ็นเอของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่มเพื่อเป็นเป็าหมายใหม่ในการรักษาโรคมาลาเรีย
พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
PDF Icon
การติดตามการเปลี่ยนแปลงขนาดและการกระจายของประชากรของกระทิงและวัวแดงในประเทศไทยฯ
สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
PDF Icon
การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ในแมลงวันผลไม้โดยใช้กลุ่มฮีดช้อคยีนเป็นโมเดล
สุจินดา ธนะภูมิ
PDF Icon
การทดสอบระบบระบายอากาศสำหรับโรงเก็บข้าวเปลือก
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
PDF Icon
การศึกษาศักยภาพของการเก็บข้าวเปลือกระยะยาวของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร
ดาเรศร์ กิตติโยภาส
PDF Icon
ฤทธิ์ก่อมะเร็ง(carcinogenic effect)และฤทธิ์ส่งเสริมการเกิดมะเร็งตับ(promoting effect)ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(pesticide) ที่ใช้บ่อยในประเทศไทย
ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
PDF Icon
การวิจัยเพื่อค้นหาสารต้านมาลาเรียจากพืชสมุนไพรไทย
กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
PDF Icon
โครงการประสานงานพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร
ศศิธร วสุวัต
PDF Icon
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชื้อและตรวจหาความผิดปกติของยีนดื้อยา Rifampicin ในเชื้อวัณโรค
มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
PDF Icon
การศึกษาชีววิทยาประชากรของแมลงเบียน(ศัตรูแมลงวันผลไม้) ในประเทศไทย
สังวรณ์ กิจทวี
PDF Icon
การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์
อรรถชัย จินตะเวช
PDF Icon
การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวในระดับเกษตรกร
วินิต ชินสุวรรณ
PDF Icon
วิทยานิพนธ์สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวประวัติศาสตร์
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
PDF Icon
ผลกระทบของการเจรจารอบอุรุกวัย
อัมมาร สยามวาลา
PDF Icon
ไวตามินดี Receptor Gene Allelles และบทบาทในการทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนในคนไทย
บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
PDF Icon
การพัฒนาแบบจำลองดุลยภาพครอบคลุมของระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อใช้ในการพยากรณ์ระยะยาว
ขวัญใจ อรุณสมิทธิ์
PDF Icon
อนุกรมวิธานและคาริโอไทป์ของหอยทากบกในประเทศไทย
สมศักดิ์ ปัญหา
PDF Icon
กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อยางในต้นยางพารา
รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
PDF Icon
การศึกษาระดับอณูวิทยาเพื่อพัฒนาการใช้เดนโซไวรัสพันธุ์เมืองไทยในการควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก
ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์
โครงการวิจัยทั้งหมด : 12415 โครงการ
หน้า : 619 / 621
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400