E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 12383 โครงการ :
PDF Icon
ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนตัวกลมทะเลที่เป็นอิสระบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย
จิตติมา อายุตตะกะ
PDF Icon
Development of Flow Injection Analysis Systemswith Conductomtric and Radiometric Detectors
เกตุ กรุดพันธ์
PDF Icon
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลภายในเซลล์ประสาทภายหลังการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
ศุขธิดา อุบล
PDF Icon
การเตรียมเลคตินบริสุทธิ์จากปูทะเลไทย และการพัฒนาเทคนิคและการประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบและการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ปรัชญา คงทวีเลิศ
PDF Icon
ชีววิทยาโมเลกุลการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
PDF Icon
การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย
กุลนภา ฟู่เจริญ
PDF Icon
การนำเศษไหมมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
PDF Icon
การศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ยุงพาหะมาลาเรียในประเทศไทยที่สามารถต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านเชื้อมาลาเรีย
ปรัชญา สมบูรณ์
PDF Icon
คุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง
ประดิษฐ์ เทอดทูล
PDF Icon
แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์หอยทะเลอย่างยั่งยืนและครบวงจร
สุนทร โสตถิพันธ์
PDF Icon
Bhikkhu Buddhadasa's Dhammic Socialism in Dialogue withLatin American Liberation Theology
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
PDF Icon
การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์ปีก
สุชีพ สุขสุแพทย์
PDF Icon
วิจัยระบบนิเวศวิทยาเชิงคณิตศาสตร์
ยงค์วิมล เลณบุรี
PDF Icon
โครงการสถานภาพและแนวทางการพัฒนาช่างเจียระไนพลอย
ทวีป ศิริรัศมี
PDF Icon
การศึกษาฤทธิ์ฆ่ามาลาเรียฟัลซิปารัมของยาชิงเฮาซูร่วมกับยาพัยริเมธามีนในหลอดทดลองและในผู้ป่วย
พีรพรรณ ตันอารีย์
PDF Icon
การโคลนและแสดงออกของเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเทสจากเชื้อ Mycobacteria
วรชาติ สิรวราภรณ์
PDF Icon
การศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง Receptor-ligand ที่มีผลต่อการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium falciparum และความเกี่ยวข้องกับ Chromosome 9 deletion
ศันสนีย์ ไชยโรจน์
PDF Icon
โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย
อรรถชัย จินตะเวช
PDF Icon
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมด้านวิเทศกรณีศึกษา ในระบบบริหารรัฐกิจ"
วิทยา สุจริตธนารักษ์
PDF Icon
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนารูปแบบองค์กรพัฒนากีฬาชาติ"
ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
โครงการวิจัยทั้งหมด : 12383 โครงการ
หน้า : 619 / 620
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400