โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2646 โครงการ :
การพัฒนาประชาคมด้านเอดส์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทชุมชนใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
นายสวัสดิ์ คำฟู
 
การศึกษาด้านการตลาดของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูประยะที่ 1
อาจารย์เรนัส เสริมบุญสร้าง
 
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
นางปัจฉิมา มูลเมือง
 
หลักสูตรท้องถิ่นระดับอนุบาลโรงเรียนจริยอิสลามศึกษา(อนุสรณ์แห่งความดี) จ.ปัตตานี
นายฟาฏิมะฮ์ แวสะมาแอ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นางมนัชยา มรรคอนันตโชติ
 
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายและแม่แฝกใหม่ จ.เชียงใหม่
นายโกมล สนั่นก้อง
 
การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีและอาหารผสมครบส่วนสำหรับสหกรณ์
ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
 
การวิจัยเพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน
นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ
 
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตลุ่มแม่น้ำวาง
นายชูสิทธิ์ ชูชาติ
 
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านโปง
รศ.ดร.นำชัย ทนุผล
 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนส่วนที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
นายพฤกษ์ ยิบมันตะศิริ
 
การพัฒนาความเข้มแข็งเชิงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคนมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ
นายไพบูลย์ สุทธสุภา
 
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการป่าชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน:กรณีศึกษาบ้านหนองผึ้ง หมู่ 11 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
นายสุรินทร์ สุริยวงศ์
 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบบัตรอวยพรกระดาษสา
รศ.อิสรา ธีระวัฒน์สกุล
 
ทิศทางการพํฒนาสถาบันเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา
 
การพัฒนาอาชีพเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 : การจัดทำแผนที่ทรัพยากร
ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
 
การเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดโอกินาวา
อาจารย์ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
 
การพัฒนากลุ่มสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อาจารย์อารีย์ เชื้อเมืองพาน
 
ระบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
นายชมชวน บุญระหงษ์
 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 2646 โครงการ
หน้า : 132 / 133
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th