โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2353 โครงการ :
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ (YSF) จังหวัดมหาสารคาม
นายธนกฤต คงเมือง
 
รูปแบบการขยายอาชีพช่างพลังงานชุมชนเพื่อสังคม จังหวัดสุรินทร์
นางบุณยวีร์ สารจูม
 
โครงการ กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพประเด็นสารเคมีการเกษตรตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์นาหว่า
 
โครงการ รูปแบบการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสารเคมีการเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์
 
แนวทางการสร้างอาชีพให้แก่เด็กนอกระบบ กรณีศึกษา: เยาวชนนอกระบบ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
นายสมเกียรติ สาระ
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระยะที่ 2
นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (ระยะที่ 2)
นายสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
 
แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร
 
แนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรมของชุมชน
นางพรพรรณ์ ฉลาดล้ำ
 
กลไกและความร่วมมือการจัดการความเสี่ยง กรณีคนจมน้ำตาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นายเจริญชัย คำแฝง
 
แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Clean City แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
นายปรีชา เหมะนัค
 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อจำหน่าย กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
นางประสาน พาโคกทม
 
การพัฒนากลไกการจัดการตลาดพริกปลอดภัยโดยกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นายโกสินทร์ โคช่วย
 
โครงการ รูปแบบการสื่อสารของเยาวชนเพื่อหนุนเสริมขบวนการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นางนิตยา หาญรักษ์
 
พัฒนาข้อเสนอการสร้างระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางระพีพรรณ คำหอม
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางระพีพรรณ คำหอม
 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ
 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้มีสุขภาพดีตามวิถีชุมชน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นางพีรนุช ลาเซอร์
 
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานอาหาร เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของชนเผ่าถิ่น บ้านขุนน้ำลาด หมู่ 7 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
นายเอกสวัสดิ์ นนต์ทะกานต์
 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานอาหารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนลัวะบ้านห้วยล้อม หมู่ 5 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นายยก บุญอินทร์
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 2353 โครงการ
หน้า : 2 / 118
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th