โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2369 โครงการ :
กระบวนการพัฒนาองค์กรในการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว กรณีศึกษา กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
นายทองสินธุ์ พันมะลี
 
รูปแบบการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตลาดเขียวขอนแก่นกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
นางสาวปาณิศา อุปฮาด
 
การพัฒนาบทบาทสหกรณ์เพื่อเป็นหน่วยจัดการตลาดข้าวและพืชผักเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : สหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝางจำกัด
นางสาวมัทสตี มูลตรีภักดี
 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดขอนแก่น
นายปรีชา หงอกสิมมา
 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ (YSF) จังหวัดมหาสารคาม
นายธนกฤต คงเมือง
 
รูปแบบการขยายอาชีพช่างพลังงานชุมชนเพื่อสังคม จังหวัดสุรินทร์
นางบุณยวีร์ สารจูม
 
โครงการ การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตรในไร่อ้อย ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นายนฤพนธ์ เวฬุวนารักษ์
 
โครงการ กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพประเด็นสารเคมีการเกษตรตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์นาหว่า
 
โครงการ รูปแบบการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสารเคมีการเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์
 
แนวทางการสร้างอาชีพให้แก่เด็กนอกระบบ กรณีศึกษา: เยาวชนนอกระบบ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
นายสมเกียรติ สาระ
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระยะที่ 2
นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (ระยะที่ 2)
นายสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
 
แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร
 
กระบวนการเรียนรู้ทุนทางสังคมเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้เยาวชน ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นางสาวรัตนา สุขสบาย
 
แนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรมของชุมชน
นางพรพรรณ์ ฉลาดล้ำ
 
กลไกและความร่วมมือการจัดการความเสี่ยง กรณีคนจมน้ำตาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นายเจริญชัย คำแฝง
 
แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Clean City แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
นายปรีชา เหมะนัค
 
รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
นางสาวรุ้งนภา ภูดี
 
การศึกษารูปแบบการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมกับชุดโครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร
นายสันติ ศรีมันตะ
 
รูปแบบกลไกการตลาดและการจัดการตลาดสินค้าอินทรีย์ที่เป็นธรรม ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
นายประภาส สุทธิอาคาร
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 2369 โครงการ
หน้า : 2 / 119
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th