E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2654 โครงการ :
PDF Icon
การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
PDF Icon
การสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทยและกัมพูชา
นางปราณี ระงับภัย
PDF Icon
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการปลูกข้าวโพดมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำพอง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นายวีไช ด้วงทอง
PDF Icon
การปรับตัวด้านเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
นางสาวดวงมณี นารีนุช
PDF Icon
การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน(Inclusive Community Based Tourism)
นางสาวพจนา สวนศรี
PDF Icon
การใช้ผังเมืองรักษาพื้นที่ทำกินจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเข้ามาในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำเกษตรอื่นๆ : ศึกษากรณี ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
นายประเสริฐ คงสงค์
PDF Icon
พัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านห้วยหวายพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
นายอุทิศ ทาหอม
PDF Icon
การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี
PDF Icon
นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการคุ้มครองพันธุ์พืช กับปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
PDF Icon
การพัฒนากลไกหนุนเสริมงานวิจัยท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยววิถีชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 2
นางสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
PDF Icon
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล
PDF Icon
ปัญหาขยะทะเลและการเคลื่อนไหวแก้ปัญหาของชุมชนชายฝั่ง : กรณีศึกษาสองชุมชนในอ่าวปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นายสุนทร บรรจุสุวรรณ
PDF Icon
ไก: วิถีชีวิตและมิติทางเศรษฐกิจของชาวบ้านหาดไคร้
นายพุ่ม บุญหนัก
PDF Icon
ทางรอดและทางออกของประมงบ้านห้วยลึก
นายทองสุข อินทะวงศ์
PDF Icon
สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย วิถีชาวนาใกล้เวียง: การศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยววิถีชาวนาชุมชนสันป่าเปา จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวลาวัล เบี้ยไธสง
PDF Icon
การจัดการท่องเที่ยววิถีชาวนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นางศิริวรรณ รู้ดี
PDF Icon
การแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหัวฝาย (หมู่ 3) และ บ้านทุ่งผึ้ง (หมู่ 4) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
นายพงศกร สุรินทร์
PDF Icon
การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
PDF Icon
การใช้ทรัพยากรที่นำไปสู่การใช้แบบไม่ยั่งยืนและไม่เห็นคุณค่า: การศึกษาในมิติประวัติศาสตร์เพื่อสร้างการขับเคลื่อนแนวใหม่
นายมานะ ขุนวีช่วย
PDF Icon
ประวัติศาสตร์ครอบครัวและระบบเครือญาติ กับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา
นายพรชัย นาคสีทอง
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2654 โครงการ
หน้า : 3 / 133
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400