รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4680009
ชื่อโครงการ : กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มไฮดรอกซีอะซีโตฟีโนนในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีและลดไขมันในเลือด
  An investigation on the effect and mechanism of action of prolactin in its new role in theregulation of intestinal calcium absorption, bone turnover and calcium balance
หัวหน้าโครงการ : ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
ใจนุช กาญจนภู
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมัยศึก โสภาสรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชาต สุขสำราญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาภรณ์ จันท์จารุณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : การวิจัยมุ่งศึกษาผลและกลไกการออกฤทธิ์ของ PRL ในปริมาณสูง (Pharmacological doses) ต่อสมดุลแคลเซียมโดยรวม ต่อการดูดซึมแคลเซียมและน้ำที่ลำไส้ส่วนต่างๆ และเมตาบอลิสมของกระดูก นอกจากนั้นจะพิสูจน์ความสำคัญทางสรีรวิทยา (Physiological significance) ของ PRL ที่ผลิตในร่างกายด้วย
สถิติการเปิดชม : 1,123 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 47 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400