รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5280019
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมรรถนะของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก
  Study of Electromagnetic Field Effects on Magnetic Recording Head Performances
หัวหน้าโครงการ : อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
หัวหน้าโครงการ
สุชาติ โอษฐ์คลัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษดา ประชุมราศี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาผลของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่อส่วนต่างๆ ของ HGA อันจะเป็นผลให้สมรรถนะของหัวบันทึกเปลี่ยนแปลงไป

2.2 เพื่อศึกษาผลของรูปแบบทางกายภาพของสายสัญญาณที่ส่งผลต่อหัวบันทึก ในขั้นตอนการผลิต HGA อันเนื่องจากการ Coupling ระหว่างสายสัญญาน

2.3 เพื่อสร้างนักวิจัยไทยระดับปริญญาเอกจำนวน 2 คน

2.4 เพื่อลดต้นทุนในการผลิตหัวบันทึกและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน

สถิติการเปิดชม : 924 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 66 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400