รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5880007
ชื่อโครงการ : แมโครฝาจที่ผลิต IL-10: สัญญาณควบคุม, ความยืดหยุ่นและศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัด
  IL-10 Producing Macrophages: Regulatory Signaling, Plasticity and Their Potential Therapeutic Application
หัวหน้าโครงการ : ธนาภัทร ปาลกะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธนาภัทร ปาลกะ
หัวหน้าโครงการ
วิชญา เรือนใจมั่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 2.1) To investigate the role of Notch signaling in regulating expression of IL-10 in M(Ic)

2.2) To examine the plasticity between M(LPS) and M(Ic)

2.3) To investigate the epigenetic regulation at the Il10 promoter in the reversing polarization between M(Ic) and M(LPS)

2.4) To investigate the effect of transferring M(Ic) in an animal model of endotoxemia

สถิติการเปิดชม : 872 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400