รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5180020
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และคุณสมบัติการเป็น SERM ของสาร Phytoestrogen จากว่านชักมดลูกเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
  A study on pharmacological activities and SERM properties of phytoestrogens from Curcuma comosa Roxb. for development as health products
หัวหน้าโครงการ : ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกเนตร สุขเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิรา อินต๊ะผัด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิภาวี วินุทยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาภรณ์ จันท์จารุณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 มิ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาในเชิงลึกของสาร diarylheptanoids ที่เป็น phytoestrogens จากว่านชักมดลูก และกลไกการออกฤทธิ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติในการเป็น SERM โดย

1. ศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของสารในการกระตุ้นการแสดงออก gene ว่ามีกลไกการทำงานผ่าน specific estrogen responsive element โดยตรงหรือไม่ อย่างไร

2. ศึกษา signaling pathway ของการออกฤทธิ์ของสารแบบฮอร์โมนเอสโตรเจนภายในเซลล์ เพื่อศึกษาถึงความเสี่ยงที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดมะร็งได้หรือไม่จาก gene

3. ศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของสารที่เป็น non-genomic ต่อการคลายตัวของหลอดเลือดในสัตว์ทดลอง

4. ศึกษาฤทธิ์ของสารในสัตว์ทดลองที่ไม่มีตัวรับ estrogen เทียบกับฤทธิ์ในสัตว์ทดลองที่ไม่มีรังไข่ เพื่อศึกษาถึงโอกาสที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดมะร็งหรือไม่ จากลักษณะทาง Histology

สถิติการเปิดชม : 2,042 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 311 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400