รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5280016
ชื่อโครงการ : ผลของการให้ดีเอ็นเอวัคซีนในการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อพี อาร์ อาร์ เอส ในสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มอุตสาหกรรม
  The effect of DNA vaccine on modulating of the immune responses against PRRSV in pigs raised in a commercial farm
หัวหน้าโครงการ : สันนิภา สุรทัตต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สันนิภา สุรทัตต์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ส.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนำ needleless injector มาใช้ในการบริหารดีเอ็นเอวัคซีนเข้าสู่สุกร

2.2 เพื่อศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของสุกรที่ได้รับดีเอ็นเอวัคซีนโดยใช้ needleless injector เปรียบเทียบกับวิธีการฉีดเข้าในหนัง

2.3 เพื่อติดตามประสิทธิผลของการให้ดีเอ็นเอวัคซีนในสุกรทดลองที่ได้รับการฉีดพิษทับ

2.4 เพื่อติดตามประสิทธิผลของการให้ดีเอ็นเอวัคซีนในสุกรขุน และแม่พันธุ์ทดแทนที่เลี้ยงในฟาร์ม PRRSV positive

สถิติการเปิดชม : 419 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400