รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5680005
ชื่อโครงการ : การใช้แนวทางเมตาบอโลมิกเพื่อศึกษาศักยภาพของยาสมุนไพรไทยในการรักษา: ผลของว่าน ชักมดลูกในภาวะพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนในหนู
  Metabolomics approaches for investigating therapeutic potential of Thai traditional medicine: Effect of Curcuma comosa in estrogen deficient rats
หัวหน้าโครงการ : ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
Jetjamnong Sueajai
นักวิจัยร่วมโครงการ
Nawaporn Vinayavekhin
นักวิจัยร่วมโครงการ
Guoan Luo
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชาต สุขสำราญ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : The specific experimental objectives are:

8.1. To investigate profiles changes of endogenous global metabolites in both plasma and urine of the OVX-induced rats during 12 weeks of the study.

8.2. To characterize potential of those metabolite profiles to specific perturbation caused by ovariectomy including hyperlipidemia and osteopenia.

8.3. To determine the effect of C. comosa treatments on the OVX-modulated global metabolites so as to assess its capacity in preventing hyperlipidemia and osteopenia.

8.4. To determine the effect of estrogen treatment on the OVX-modulated metabolites and compare to those of C. comosa treatment.

8.5. To investigate the relationship of the OVX-modulated global metabolites to specific target biological markers particularly in hyperlipidemia and osteopenia.

In addition, this project is also aimed to establish the guidance for assessing the effect of traditional medicine in the body.

สถิติการเปิดชม : 272 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400