รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DIG3790007
ชื่อโครงการ : การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวกับหญ้าหวานและผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน
  -
หัวหน้าโครงการ : ไมตรี สุทธจิตต์
ทีมวิจัย :
ไมตรี สุทธจิตต์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2537
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 3,104 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 701 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400