รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IUG5280006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “อินนูลินไหลผ่าน” จากแก่นตะวันเพื่อผสมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ "อินนูลินไหลผ่าน" จากแก่นตะวันเพื่อผสมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
หัวหน้าโครงการ : ปราโมทย์ แพงคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปราโมทย์ แพงคำ
หัวหน้าโครงการ
วินัย โชติเธียรชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อหาวิธีการในการป้องกันการย่อยอินนูลินจากแก่นตะวันในรูเมน (rumen by-pass innulin from Kaentawan)

2.2 เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้แก่ โคนม และโคเนื้อ ในด้านของการปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกัน การลดจุลินทรีย์กลุ่มให้โทษในมูลที่เป็นสาเหตุของโรคท้องเสีย การลดจุลินทรีย์ในน้ำนมเพื่อลดหรือป้องกันโรคเต้านมอักเสบ (โคนม)

2.3 เพื่อขยายระบบการผลิตขนาดใหญ่โดยบริษัทที่มีเครื่องมือพร้อม

สถิติการเปิดชม : 252 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400