รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IUG5380002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการเสริมแรงยางไฮดรอจิเนตไนไตรล์โดยใช้ระบบสารตัวเติมและสารโคเอเจนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมลูกกลิ้งสมรรถนะสูง
  A development of reinforcement in hydrogenated nitrile rubber via reinforcing filler and coagent systems for utilizing in high-performance rubber roll cover applications
หัวหน้าโครงการ : ชาคริต สิริสิงห : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาคริต สิริสิงห
หัวหน้าโครงการ
ชากร อัศววศิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนุเชศวร์ นิลวงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิโลบล ผิวทองอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาสูตรยางคอมพาวด์ที่มีการเสริมแรงโดยใช้ระบบสารตัวเติมเสริมแรงประเภทซิลิกาควบคู่กับการใช้สารคู่ควบไซเลนด้วยชนิดและปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งการหาสภาวะที่เหมาะสมของการผสมสารคู่ควบไซเลนเข้ากับยาง

- เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สารตัวเติมเสริมแรงประเภทสีอ่อน (Non-black reinforcing fillers) ชนิดอื่นนอกเหนือจากซิลิกาตัวอย่างเช่น การใช้เส้นใยเคฟล่าห์ (Kevlar pulp) หรือการใช้ดินขาวขนาดอนุภาคนาโน (Nanoclay) เพื่อเสริมแรงยางผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งที่ผลิตจากยางไฮดรอจิเนตไนไตรล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาการใช้โคเอเจนต์ (Coagent) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงพันธะในยางคอมพาวด์ที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ในตอนที่หนึ่งและสอง

สถิติการเปิดชม : 382 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400