รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4880051
ชื่อโครงการ : การศึกษาความต้องการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
  Study of Transport Demand and Traveling Behavior of the Elderly in Bangkok
หัวหน้าโครงการ : รัชพันธุ์ เชยจิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัชพันธุ์ เชยจิตร
หัวหน้าโครงการ
สุรีย์พร พันพึ่ง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาความต้องการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุกับบุคคลในกลุ่มอายุต่างๆ

3) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ชั้นในและชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร

สถิติการเปิดชม : 2,052 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 535 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400