รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180010
ชื่อโครงการ : การศึกษาลักษณะและการทำงานของเดนไดรติกเซลล์ในผู้ป่วยเบาหวาน
  Phenotype and function of peripheral blood-derived dendritic cells in diabetic patients
หัวหน้าโครงการ : จารุภา สูงสถิตานนท์
ทีมวิจัย :
จารุภา สูงสถิตานนท์
หัวหน้าโครงการ
วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. To determine differences in the phenotype and function of peripheral blood dendritic cells of patients with type 2 diabetes and non-diabetic subjects.

2. To determine the effect of prolonged exposure to different level of hyperglycaemia on phenotype and function of peripheral blood dendritic cells upon short-term exposure to high glucose and AGEs.

สถิติการเปิดชม : 2,771 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 901 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400