รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180069
ชื่อโครงการ : อาการทางคลินิกและพยาธิวิทยาของการเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่อ้วน
  Clinical Characteristics and Pathophysiology of Diabetes in Non-Obese Type 2 Diabetes compare to Obese Type 2 Diabetes in Thais
หัวหน้าโครงการ : อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
ทีมวิจัย :
อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
หัวหน้าโครงการ
สาธิต วรรณแสง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1) To determine whether the insulin secretory function, and insulin sensitivity status of non-obese type 2 diabetic subjects have differ from those of obese type 2 diabetic subjects.

2) In the subjects who consent for the muscle biopsy procedure, we will determine whether skeletal muscle of non-obese type 2 diabetic subjects have insulin signaling defects and activation of the IKK/I B/NF B signaling similar to obese type 2 diabetic subjects.

3) To determine the prevalence of autoimmune diabetes in the non-obese diabetic subjects.

สถิติการเปิดชม : 2,971 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,226 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400