รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5280145
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  Developing a Learning Model Emphasizing Analytical Thinking in Science Learning Substance
หัวหน้าโครงการ : สิทธิพล อาจอินทร์
ทีมวิจัย :
สิทธิพล อาจอินทร์
หัวหน้าโครงการ
น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

3 เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์

สถิติการเปิดชม : 4,130 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3,859 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400