โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080100
ชื่อโครงการ : ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
  Recommendations to develop public participation process for project which may affect community severely in respect of both the quality of environment, natural resources and health
หัวหน้าโครงการ : คนางค์ คันธมธุรพจน์
ทีมวิจัย :
คนางค์ คันธมธุรพจน์
หัวหน้าโครงการ
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นักวิจัยที่ปรึกษา
กานดา ปิยจันทร์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : • เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

• เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการมีส่วนร่วมในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงที่ผ่านมา

• เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพึงปราถนา

• เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปรับปรุงแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 385 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 108 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th