รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180006
ชื่อโครงการ : การปลดปล่อยยาแบบควบคุมของไฮโดรเจลซุปร้าโมเลกุลที่ตอบสนองต่อค่าพีเอช
  Controlled Drug Release of pH-Responsive Supramolecular Hydrogels
หัวหน้าโครงการ : ปิติรัตน์ พลพบู
ทีมวิจัย :
ปิติรัตน์ พลพบู
หัวหน้าโครงการ
ขวัญชนก พสุวัต
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : This project aims to create pH-responsive hydrogels with supramolecular crosslinks that provide controlled drug release. The objectives include the following.

1 To synthesize pH-responsive poly(ethylene glycol) hydrogels via supramolecular interactions of tannic acid, iron(III), and polymeric chains

2 To study and compare the drug release profiles of the supramolecular poly(ethylene glycol) hydrogels with and without biodegradable disulfide intra-linkage bonds

3 To study cancer cell treatment effectiveness of the drug-loaded supramolecular hydrogels

สถิติการเปิดชม : 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400