รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180008
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์การสั่นอิสระแบบไม่เป็นเชิงเส้นของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยางสำหรับบรรจุของเหลวภายใต้เงื่อนไขการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
  Nonlinear Free Vibration Analysis of Fluid-Filled Toroidal Shell under Constraint Volume Condition
หัวหน้าโครงการ : วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา
ทีมวิจัย :
วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา
หัวหน้าโครงการ
สมชาย ชูชีพสกุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยางสำหรับบรรจุของเหลวภายใต้เงื่อนไขการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร

2 เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการสั่นอิสระแบบไม่เป็นเชิงเส้นของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยางสำหรับบรรจุของเหลวภายใต้เงื่อนไขการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร

3 เพื่อหาค่าความถี่ธรรมชาติและโหมดการสั่นของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยางสำหรับบรรจุของเหลวภายใต้เงื่อนไขการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร

4 เพื่อศึกษาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าความถี่ธรรมชาติและโหมดการสั่นของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยางสำหรับบรรจุของเหลวภายใต้เงื่อนไขการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร

สถิติการเปิดชม : 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400