รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180016
ชื่อโครงการ : การวัดคุณภาพอ้อยแบบไม่ทำลายด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา
  Non-Destructive Measurement of Sugarcane Quality Using a mobile Near Infrared Instrument
หัวหน้าโครงการ : ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
หัวหน้าโครงการ
สมชาย ชวนอุดม
นักวิจัยที่ปรึกษา
เอโสะ (Eizo) ไทระ (Taira)
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : The primary aim of this study is to find the most accurate non-destructive method to measure Brix, Pol, fiber content and CCS using portable NIR instrument. Thus, the specific objectives of this study are

(1) to compare the performance of different integration times including short-time (200ms), mid-time (300ms) and long-time (400ms)

(2) to compare the performance of different wavelength bands including visible region (570–700nm), Vis/SWNIR region (570–1031nm) short-wave and NIR region (701–1031nm and 701–1000nm) by PLS analysis

(3) to compare the performance of the different sample preparation including original sample and wax removed sample

(4) to clarify the repeatability and reproducibility of the selected measurement method and sample preparation method.

สถิติการเปิดชม : 256 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400