รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180017
ชื่อโครงการ : การประเมินประสิทธิภาพของไข่ฟักและเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่างๆในการเพาะแยกและเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ duck Tembusu virus  
  Evaluation of different avian embryonated eggs and cell cultures for efficient isolation and propagation of newly emerged duck Tembusu virus
หัวหน้าโครงการ : อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์
หัวหน้าโครงการ
อลงกร อมรศิลป์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. To evaluate the infectivity and replication kinetic of newly emerged DTMUV in different host systems.

2. To examine the isolation rate of newly emerged DTMUV from DTMUV naturally and experimentally infected duck samples in different host systems.

3. To identify the most suitable host system for isolation and propagation of newly emerged DTMUV.

สถิติการเปิดชม : 241 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400