รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180019
ชื่อโครงการ : ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรยางพาราที่ปฏิบัติดีในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย  
  Economic and environmental sustainability of the best practices for rubber agroforestry system in lower South of Thailand
หัวหน้าโครงการ : วิโชติ จงรุ่งโรจน์
ทีมวิจัย :
วิโชติ จงรุ่งโรจน์
หัวหน้าโครงการ
ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อค้นหาเกษตรกรที่ปฏิบัติงานดีในแปลงวนเกษตรยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

(2) เพื่อรวบรวมความรู้และทักษะของเกษตรกรที่ปฏิบัติงานดีในแปลงวนเกษตรยางพารา

(3) เพื่อศึกษาโครงสร้างตามลำดับชั้นของต้นไม้และการครอบคลุมพื้นที่ของเรือนยอดในแปลงวนเกษตรยางพาราที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

(4) เพื่อสร้างแบบจำลองรายได้สุทธิของแปลงวนเกษตรยางพารา ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2569

(5) เพื่อสร้างแบบจำลองความยืดหยุ่นของรายได้สุทธิของแปลงวนเกษตรยางพาราเมื่อเผชิญกับราคายางตกต่ำระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569

สถิติการเปิดชม : 658 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400