โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180019
ชื่อโครงการ : ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรยางพาราที่ปฏิบัติดีในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย  
  Economic and environmental sustainability of the best practices for rubber agroforestry system in lower South of Thailand
หัวหน้าโครงการ : วิโชติ จงรุ่งโรจน์
ทีมวิจัย :
วิโชติ จงรุ่งโรจน์
หัวหน้าโครงการ
ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อค้นหาเกษตรกรที่ปฏิบัติงานดีในแปลงวนเกษตรยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

(2) เพื่อรวบรวมความรู้และทักษะของเกษตรกรที่ปฏิบัติงานดีในแปลงวนเกษตรยางพารา

(3) เพื่อศึกษาโครงสร้างตามลำดับชั้นของต้นไม้และการครอบคลุมพื้นที่ของเรือนยอดในแปลงวนเกษตรยางพาราที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

(4) เพื่อสร้างแบบจำลองรายได้สุทธิของแปลงวนเกษตรยางพารา ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2569

(5) เพื่อสร้างแบบจำลองความยืดหยุ่นของรายได้สุทธิของแปลงวนเกษตรยางพาราเมื่อเผชิญกับราคายางตกต่ำระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569

สถิติการเปิดชม : 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th