รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180025
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ซีเมนต์สำหรับงานรับกำลังอัดต่ำ โดยการบ่มในอุณหภูมิและความดันปกติ
  Development of relatively low strength geopolymer cement in ambient curing conditions for road/pavement construction and rehabilitation
หัวหน้าโครงการ : ธีวรา สุวรรณ
ทีมวิจัย :
ธีวรา สุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : The main purpose of this research is to develop the waste-based or recycling material-based geopolymer curing in ambient conditions as relatively low strength geopolymer cement for road/pavement construction and rehabilitation. Two major approaches, (i) development of geopolymer cement manufacturing in ambient conditions and (ii) development of geopolymer cement for relatively low strength applications, have been focused and carried out
สถิติการเปิดชม : 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400