รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180030
ชื่อโครงการ : การรักษามะเร็งด้วยแสงโดยใช้เอซาโบรอนไดพิโรเมธีนที่จำเพาะเจาะจงกับคาร์บอนิคแอนไฮเดรส ไอโซไซม์ 9 เพื่อแก้ปัญหาภาวะพร่องออกซิเจน
  Aza-BODIPY Based Carbonic Anhydrase IX (CAIX) Specific Probes to Overcome the Hypoxia Limitation in Photodynamic Therapy
หัวหน้าโครงการ : อัญญานี คำแก้ว
ทีมวิจัย :
อัญญานี คำแก้ว
หัวหน้าโครงการ
จตุพร วิทยาคุณ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) Synthesis and characterization of mono- and divalent CAIX ligands conjugated with aza-BODIPY for anti-angiogenic and photodynamic combination therapy.

2) To investigate binding affinity, PDT effect and synergistic anti-cancer effect of proposed molecules in cancer cells.

3) To publish this work in least one international paper.

สถิติการเปิดชม : 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400