รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180032
ชื่อโครงการ : กรุปไฮเซนเบิร์กที่วางนัยทั่วไปและมอดูลที่มีวงเล็บแบบลี
  On Generalized Heisenberg Groups and Their Modules with Lie Bracket
หัวหน้าโครงการ : ธีระพงษ์ สุขสำราญ
ทีมวิจัย :
ธีระพงษ์ สุขสำราญ
หัวหน้าโครงการ
สายัญ ปันมา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) To extend the study of classical Heisenberg groups to the case of modules.

2) To investigate the algebraic structure of the generalized Heisenberg group.

3) To obtain a parametrization of the generalized Heisenberg group via its decomposition into a twisted subgroup and a subgroup.

4) To find out connections between the generalized Heisenberg group and its module with Lie bracket.

สถิติการเปิดชม : 222 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400