รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180035
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตัวควบคุมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการฝังด้วยวิธีการใหม่ของการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองคงทนที่มีพื้นฐานเป็นท่อป้อนกลับผลลัพธ์แบบไม่เชื่อมตรงสำหรับกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ที่มีความไม่แน่นอนร่วมกับความผิดพลาดของการประมาณสถาน
  Development of a microelectronic controller embedded with novel off-line output feedback tube-based robust model predictive control for uncertain polymerization processes with state estimation errors
หัวหน้าโครงการ : พรชัย บำรุงศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรชัย บำรุงศรี
หัวหน้าโครงการ
สุรเทพ เขียวหอม
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1) To develop a microelectronic controller embedded with novel off-line output feedback tube-based robust MPC algorithm that can guarantee robust stability and constraint satisfaction of the control systems in the presence of the state estimation errors and all possible sources of uncertainty including the uncertain parameters, disturbances and measurement noises.

2.2) To develop a pilot-scale fluidized bed polymerization reactor for low-density polyethylene (LDPE). The heat within the particle bed is generated from the heater according to the uncertain rate law of polymerization simulated from the computer.

2.3) To apply the developed microelectronic controller to the control of a pilot-scale fluidized bed polymerization reactor for low-density polyethylene (LDPE). Both robust stability and constraint satisfaction of the system are guaranteed despite the presence of state estimation errors and the sources of uncertainty such as uncertain reaction rate constant, uncertain heat of polymerization, measurement noises and disturbances.

สถิติการเปิดชม : 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400