รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180037
ชื่อโครงการ : การเติมโลหะเหล็กประจุศูนย์เพื่อช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นมีเทนของกากตะกอนหัวเชื้อ
  Biological conversion of CO2 into CH4 by anaerobic sludge with an addition of zero valent iron (ZVI)
หัวหน้าโครงการ : มณีรัตน์ เข็มขาว
ทีมวิจัย :
มณีรัตน์ เข็มขาว
หัวหน้าโครงการ
จันทรพร ผลากรกุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) To gain better understandings on the effect of ZVI on the conversion of CO2 into CH4 by methanogens using microbial population profile, microbial activity, extracellular polymer substance concentration data.

2) To obtain an optimal concentration of ZVI for the conversion of CO2 to CH4 by methanogens.

สถิติการเปิดชม : 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400