รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180039
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงพฤติกรรมไฟฟ้าเคมีของโลหะผสมสังกะสีชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นขั้วแอโนดในแบตเตอรี่สังกะสี-อากาศ
  Novel Zinc Alloy with Improved Electrochemical Behavior as Anode Metal in Zinc-Air Batteries
หัวหน้าโครงการ : แสนคำ นุเสน
ทีมวิจัย :
แสนคำ นุเสน
หัวหน้าโครงการ
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To develop novel zinc-base alloys with less harmful alloying elements for use as anode metal in zinc-air batteries. The systems of interest are Zn-Mg, Zn-Mg-In and Zn-Mg-Bi.

To compare the efficiency of anodes prepared by conventional die casting and powder metallurgy processes.

To investigate the morphology and microstructure of novel zinc-base alloys.

To study self-corrosion and electrochemical behavior during charge and discharge of the anode metal sheet from novel zinc-base alloys in synthetic potassium hydroxide solution used in zinc-air batteries.

To observe the zinc-air cell performance using zinc and zinc alloys as an anode.

สถิติการเปิดชม : 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400