รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180050
ชื่อโครงการ : การแก้ปัญหาจุดใกล้ชิดที่สุดแบบแยกส่วน
  On solving split best proximity point problems
หัวหน้าโครงการ : จักรพงศ์ เตี้ยมมี
ทีมวิจัย :
จักรพงศ์ เตี้ยมมี
หัวหน้าโครงการ
สุเทพ สวนใต้
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To construct some algorithms for solving split best proximity point problems.

To find sufficient conditions for weak and strong convergence of the proposed algorithms in (2.1) in Hilbert spaces.

To apply the obtained results for solving some optimization problems.

สถิติการเปิดชม : 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400