รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180054
ชื่อโครงการ : การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์เชื้ออิริโดไวรัสที่แยกได้จากปลากะพงขาวและปลากะรังในประเทศไทย
  Isolation and characterization of iridoviruses isolated from farmed Asian sea bass and grouper in Thailand
หัวหน้าโครงการ : พัฒนพล ขยันสำรวจ
ทีมวิจัย :
พัฒนพล ขยันสำรวจ
หัวหน้าโครงการ
นนทวิทย์ อารีย์ชน
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1. To determine distribution of iridoviruses present hatchery, nursery and grow-out farms of Asian sea bass and grouper.

2.2. To investigate molecular characteristics of iridoviruses found in Asian sea bass and grouper farms.

2.3. To isolate dominant strains of iridoviruses present in in Asian sea bass and grouper farms and confirm virulence of viruses by experimental challenge.

สถิติการเปิดชม : 314 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400