รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180055
ชื่อโครงการ : การศึกษาบทบาทหน้าที่ของหมู่น้ำตาลในการจับระหว่างโนด้าไวรัสและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในกุ้งก้ามกราม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสารยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสที่ทำมาจากคาร์โบไฮเดรต
  Study into the role of glycans in the interaction between Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) and disease-associated tissues in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii as a platform for developing carbohydrate-based agents to combat viral infections
หัวหน้าโครงการ : มนสิชา สมฤทธิ์
ทีมวิจัย :
มนสิชา สมฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
วัฒนา วีรชาติยานุกูล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To identify the specific carbohydrate moieties or glycans of disease-associated tissues of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii involved in the interaction process of the Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV), and the implications in the discovery of potential carbohydrate-based viral infection blocking agents
สถิติการเปิดชม : 212 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400