รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180057
ชื่อโครงการ : การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและน้ำยาฆ่าเชื้อของเชื้อแซลโมเนลลาที่แยกได้จากเป็ดเนื้อในจังหวัดนครปฐม
  Antimicrobial and disinfectant resistance in Salmonella isolated from meat-type ducks in Nakorn Pathom province of Thailand
หัวหน้าโครงการ : นวลอนงค์ สินวัต
ทีมวิจัย :
นวลอนงค์ สินวัต
หัวหน้าโครงการ
ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : - To investigate the presence of AMR-Salmonella enterica isolated from meat-type ducks and environmental samples in Nakorn Pathom province of Thailand.

- To characterize the phenotype and genotype of antimicrobial and disinfectant resistance in Salmonella enterica isolated from ducks and farm environment.

สถิติการเปิดชม : 290 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400