รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180066
ชื่อโครงการ : การเตรียม 5-Hydroxymethylfurfural และกรด Levulinic จากน้ำตาลกลูโคสและฟรุคโตสด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลว
  Liquid phase conversion of glucose and fructose into 5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) and levulinic acid by solution plasma process (SPP)
หัวหน้าโครงการ : อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อิศราวุธ ประเสริฐสังข์
หัวหน้าโครงการ
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : -To prepare 5-Hydroxymethylfurfural and levulinic acid from glucose and fructose by solution plasma process (SPP).

-To investigate the effects of solution plasma process on the production of 5-Hydroxymethylfurfural and levulinic acid and other by-products such as glucose dimers and anhydroglucose.

-To study the reaction kinetic and mechanism of glucose and fructose to 5-Hydroxymethylfurfural and levulinic acid via solution plasma process.

สถิติการเปิดชม : 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400