รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180069
ชื่อโครงการ : การศึกษานำร่องและความเป็นไปได้ของการรักษาแบบแอคทีฟบิแฮฟวิโอรอลฟิสิโอเธอราพีในการรักษาอาการปวดคอทั่วไปในระยะเฉียบพลัน: การวิจัยแบบผสม
  Cluster randomised double-blind pilot and feasibility trial of an active behavioural physiotherapy intervention for acute nonspecific neck pain: a mixed method
หัวหน้าโครงการ : ทวีวัฒน์ เวียงคำ
ทีมวิจัย :
ทวีวัฒน์ เวียงคำ
หัวหน้าโครงการ
สุรีพร อุทัยคุปต์
นักวิจัยที่ปรึกษา
Alison Rushton
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To evaluate procedures, feasibility and acceptability of an active behavioural physiotherapy intervention for the management of patients in acute nonspecific neck pain in a Thailand public physiotherapy setting in order to inform the design and sample size requirements for a future definitive randomised controlled trial.
สถิติการเปิดชม : 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400