รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180077
ชื่อโครงการ : ความแปรผันตามฤดูกาลขององค์ประกอบคาร์บอนในฝุ่นแยกขนาดเล็กลงถึงระดับอนุภาคนาโน (PM0.1) ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย
  Seasonal variation of carbonaceous aerosols in the size-classified particulate matter down to PM0.1 in Songkhla Province, Thailand
หัวหน้าโครงการ : วรดร ไผ่เรือง
ทีมวิจัย :
วรดร ไผ่เรือง
หัวหน้าโครงการ
พีระพงศ์ ทีฆสกุล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : The main aim of this project is to have a better understanding of the emission profiles of carbonaceous aerosol in Songkhla, Thailand, and their relationship with the emission source. In order to achieve this goal, these objectives will be followed:

1. To study the physical and chemical characteristics of size-classified ambient particles down to PM0.1, or nanoparticles in Songkhla province, southern Thailand.

2. To investigate the meteorological effects of the physical and chemical characteristics of size-classified ambient particles down to PM0.1, or nanoparticles in Songkhla province, southern Thailand.

3. To investigate the relationship between the emission source and size-classified ambient particles down to PM0.1, or nanoparticles in Songkhla province, southern Thailand.

4. To investigate the fate and transportation size-classified ambient particles down to PM0.1, or nanoparticles in Songkhla province, southern Thailand.

สถิติการเปิดชม : 409 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400