รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180083
ชื่อโครงการ : เงื่อนไขเพียงพอใหม่สำหรับเสถียรภาพจำกัดเวลาและการออกแบบตัวสังเกตเต็มกำลังสำหรับระบบสลับตัวแปรมากที่ซับซ้อนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาและมีการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร
  New sufficient conditions on finite-time stability and full-order observer design for switched complex large-scale systems with time-varying delay in interconnection
หัวหน้าโครงการ : ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ
ทีมวิจัย :
ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ
หัวหน้าโครงการ
ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1 To construct new mathematical model for switched complex large-scale systems with time-varying delay in interconnection.

2.2 To find new and develop results on finite-time stability of switched complex large-scale systems with time-varying delay in interconnection.

2.3 To design and construct new full-order observer for switched complex large-scale systems with time-varying delay in interconnection.

2.4 To publication in the international journals.

สถิติการเปิดชม : 225 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400