รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180087
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยด้านอาหารของพนักงานบริการอาหารในจังหวัดขอนแก่น
  Factors affecting food safety behavior of food service staff in Khon Kaen Province
หัวหน้าโครงการ : พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย
ทีมวิจัย :
พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย
หัวหน้าโครงการ
นพมาศ สุวชาติ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อประเมินความรู้ด้านอาหารปลอดภัยของพนักงานบริการด้านอาหารในจังหวัดขอนแก่น

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง ทัศนคติต่อการปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พันธะทางศีลธรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย

2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรกำกับ (Moderator effect) ของความเหนื่อยหน่ายจากการทำงาน (Job burnout) ที่มีต่อความสัมพันธ์ต่างๆ ในแบบจำลองเชิงโครงสร้างพฤติกรรมการปฎิบัติตามมาตรฐานปลอดภัยของพนักงานบริการด้านอาหาร (ตามแผนภาพที่ 1)

สถิติการเปิดชม : 289 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400