รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180109
ชื่อโครงการ : ไฮบริดออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานเทอร์โมอิเล็กทริกและไพอิโซอิเล็กทริก
  Hybrid Oxides for Thermoelectric and Piezoelectric Energy Applications
หัวหน้าโครงการ : ภาณุพงศ์ ใจบาล
ทีมวิจัย :
ภาณุพงศ์ ใจบาล
หัวหน้าโครงการ
อนุชา วัชระภาสร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.To fabricate a hybrid oxides between thermoelectric and piezoelectric materials including CCO-BCZT, CMNO-BCZT and ZAO-BCZT systems and to investigate the influences of a crystal structure, microstructure and local structure on thermoelectric and piezoelectric properties of these hybrid oxides.

2.To seek new materials which exhibits simultaneously a thermoelectricity and piezoelectricity. These materials are expected to be alternative materials for an additional energy harvesting from waste-heat and vibrational source.

สถิติการเปิดชม : 603 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400