รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180116
ชื่อโครงการ : แนวทางการจัดการภัยพิบัติของชุมชนชายฝั่งรอบอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  The Disaster Management Guidelines for Coastal Communities around Bandon Bay at Surat Thani Province, Thailand
หัวหน้าโครงการ : นรา พงษ์พานิช
ทีมวิจัย :
นรา พงษ์พานิช
หัวหน้าโครงการ
เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาภัยพิบัติของชุมชนชายฝั่งรอบอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2) เพื่อประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อชุมชนชายฝั่งรอบอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3) เพื่อจัดทำผังแม่บทชุมชนและแผนการจัดการภัยพิบัติของชุมชนชายฝั่งรอบอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่การปฏิบัติจริง

สถิติการเปิดชม : 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400